Av Harry Frøysland og Manuelpillai Soosaipillai, koordinator gruppesekretær Tverrpolitisk Solidaritetsgruppe for Sri Lanka/Øst Timor

Den nye forhandlingsrunden er fastsatt til dagene 31. oktober til 3. november 2002, og partene møtes som sist i Thailand.

Etter hvert som tiden har gått siden våpenhvilen i den 19 år gamle etniske konflikten inntrådte i februar i år, er også håpet om en varig slutt på kamphandlingene blitt styrket fra dag til dag. Og mens den første forhandlingsrunden i september i år først og fremst hadde karakter av en seremoniell start på fredsprosessen, er det forventet at forhandlingene denne gangen i større grad vil komme inn på mer konkrete saker som blant annet går på etablering av samarbeidsorganer for ivaretakelse av sikkerhet, minerydding og nyetablering av hjemvendte flyktninger og prioritering av gjenoppbygging med støtte fra det internasjonale samfunnet osv.

Det er håp om at gjennombrudd i denne forhandlingsrunden ytterligere vil bidra til normalisering av forholdene slik at forhandlingene om en permanent løsning på konflikten kan komme i gang. Spørsmålet om menneskerettigheter ønskes også satt på dagsordenen for å kunne styrke sivilbefolkningens deltakelse i fredsprosessen. Det gjelder også krav som går på sivilbefolkningens generelle rettigheter i Sri Lanka.

Håpet er likevel nå først og fremst at den langvarige våpenhvilen i økende grad skal bidra til økt forståelse og forsoning mellom de stridende etniske gruppene. En hverdag uten krigsfrykt må tross alt være det beste for alle parter slik det nå fortoner seg. Men selv om forholdene i landet i dag er relativt fredelige og under kontroll, blant annet takket være et nordisk observasjonskorps under norsk ledelse, er det fortsatt langt igjen til normale tilstander er oppnådd.

Det er for eksempel ingen som venter at de tamilske tigrene vil gi fra seg våpnene sine i dagens situasjon, heller ikke at de stanser rekrutteringen av nye våpendragere. Det samme gjelder også regjeringsstyrkene. Tamiltigrene konfronteres derimot nå med menneskerettighetskrav om at rekrutteringen av barnesoldater skal opphøre med øyeblikkelig virkning. Tamiltigrene har på sin side som et resultat av våpenhvilen også oppnådd å få fjernet myndighetenes «ranking» som terroristorganisasjon. Militære aksjoner av noe slag har da heller ikke forekommet så lenge våpenhvilen har vart.

Hovedinntrykket av situasjonen så langt i fredsprosessen er tross alt at så vel landets myndigheter som Tamiltigrene er oppriktig innstilt på at fredsforhandlingene denne gangen skal lykkes — godt støttet av norsk tilretteleggelse for forhandlingene.