For knapt et år siden sluttet Arbeiderpartiet seg til Bondevik-regjeringens forslag om at kontantstøtten ikke skal vurderes med i inntektsgrunnlaget for den som søker om sosialhjelp. Bare Fremskrittspartiet gikk imot dette.

Men det var i fjor.

Nå går altså Arbeiderpartiets sosialminister mot det som det som det var bred enighet om i fjor.

Skjælaaens kritikk er velbegrunnet. Men den rammer også hans eget parti. For Senterpartiets Magnhild Meltveit Kleppa sa i Stortinget 13. februar i år:

«Når det gjeld kontantstøtta deler Senterpartiet sosialministeren si vurdering med omsyn til å trekkja kontantstøtta inn i inntektsgrunnlaget».

Kristelig Folkeparti mener fortsatt at kontantstøtten skal holdes utenfor inntektsgrunnlaget ved beregning av sosialstøtte. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er nå gått fra dette standpunkt. Skjælaaens rettmessige kritikk rammer derfor også hans eget parti.

ARE NÆSS,STORTINGSREPRESENTANT KRF