Historien starter for tre år siden. Da fikk Egil Vika sammen med fire andre lov til å sette opp fem naust i rekke på Våganeset på Åstveit, alle med mønehøyde 5,5 meter — en halv meter under maksimal byggehøyde i henhold til reguleringsplan.

Får nei fra byggesak

Vika vil gjerne kunne utnytte andre etasje på naustet til tørking av garn, og søkte i februar i fjor om å endre takvinkelen fra 40 til 23 grader, men beholde mønehøyden. Naboene varsles, og ingen har innvendinger. I mai blir søknaden avslått med den begrunnelsen at de andre nøstene ikke hadde takvinkel 40 grader. Men i et brev 28. mai i fjor skriver saksbehandler:

«Byggesaksavdelingen mener det er viktig å fastholde samme takvinkel 40g på samtlige naust i rekken, men vil ikke motsette seg at byggehøyden endres slik at De kan oppnå å få en naust-skukk som kan benyttes til garnloft.»

Så da Vika 10. juni søker på ny, med mønehøyde 6,95 meter, kommer tillatelsen dagen etter. Det heter i denne at naustet ikke avviker vesentlig fra øvrige godkjente naust. Og at byggehøyden «..kan kanskje estetisk sett være en fordel for området.» At det allerede var gitt dispensasjon på byggehøyde for flere nabonaust to år tidligere, har sikkert talt med i avgjørelsen, uten at dette nevnes spesielt

Nabo klager

Vika sender denne gang ikke nabovarsel etter råd fra saksbehandler, men en nabo reagerer. Han klager 26. juni, og hevder at naustet vil ta fra ham utsikt, dette til tross for at det så vidt er mulig å se den øverste halve meteren på nøstet fra klagers eiendom, som for øvrig ligger nærmere 50 meter unna.

Byggesaksavdelingen snur, med den begrunnelsen at naboene ikke er tilstrekkelig varslet, og trekker byggetillatelsen tilbake 105 dager etter at den ble gitt.

Byggesaksavdelingen avholder befaring, uten av Vika får være til stede. Konklusjonene etter befaringen er naboen som «... fra sin bolig og uteområde mister litt av utsikten over Eidsvågen.»

For om mulig å tilfredsstille naboene, og etter råd fra saksbehandler, foreslår Vika å redusere byggehøyden med en halv meter til 6,45 meter. Men naboene protesterer fortsatt, og selv om Vika nå kan dokumentere med tegninger at naboenes utsikt ikke berøres av naustehøyden, så blir det likevel avslag på søknaden.

Forskjellsbehandling

Nå er det saklige innholdet i naboenes klager ikke lenger en del av begrunnelsen. Byggesaksavdelingen forholder seg til bestemmelsene i reguleringsplanen om byggehøyde og finner at det ikke foreligger «særlige grunner» til å gi dispensasjon.

Vika klager på vedtaket. Hans klage kan sammenfattes i fire punkter.

1. Han økte byggehøyden på nøstet etter råd fra saksbehandler.

2. Han unnlot å sende nabovarsel etter råd fra saksbehandler.

3. Byggesaksavdelingen gir en byggetillatelse som etter hans mening trekkes tilbake på feilaktig grunnlag, all den tid naboens klage ikke bygger på faktisk ulempe. Det er byggesaksavdelingen som har bevirket til at alle formaliteter ikke er ivaretatt.

4. Etter at naboen ikke lenger duger som begrunnelse, faller byggesaksavdelingen ned på en begrunnelse som ble forlatt da tillatelsen ble gitt første gang, nemlig at det ikke foreligger særlige grunner til dispensasjon.

Byrådet har ikke tatt Vikas klage til følge. I morgen skal saken opp i komité for miljø og byutvikling.

— Jeg er utsatt for en helt klar forskjellsbehandling, mener Egil Vika.

FÅR IKKE BYGGE: Egil Vika vil bygge naust innenfor den skraverte linjen. For høyt, mener byggesaksavdelingen, som har sagt ja til å bygge flere naust som er høyere - 30 meter lenger borte på kaien.<p/>FOTO: FRED IVAR KLEMETSEN