Av Bjørn Krohn,

nylig førtidspensjonertmarineoffiser

I den nylig fremlagte stortingsproposisjon nr. 12 (2003-2004) vedrørende omorganisering og reduksjon av bemanningen ved Forsvarets tre Forsyningskommandoer synes det å fremgå at ledelsen for teknisk drift av våre marinefartøyer skal samles i Oslo-området. Argumentasjon for dette er vanskelig å finne i den nevnte stortingsproposisjonen.

For å oppnå en rasjonell drift av Marinens fartøyer har man over mange år systematisk konsentrert teknisk drift og opplæring av personell til hovedbasen ved Haakonsvern. Kanskje så mye som 70 prosent av Marinens virksomhet er samlet ved hovedbasen. Så vel forliset til KNM «Oslo» og brannen om bord i KNM «Orkla» (totalforlis) har vist at Marinen trenger bedre utdannet og trent personell og bedre tekniske prosedyrer for å ivareta komplisert, krigsavvergende materiell. Dessuten kontinuerlig øvelser hva angår organisering av virksomheten på makro— og mikronivå. Ledelse som er lokalisert fjernt fra utøvende medarbeidere og den reelle virksomheten, vil ikke fungere tilfredsstillende. Derfor kan det ikke forsvares at ledelsen av teknisk drift flyttes fra Bergen til Oslo.

Statsråd Victor Norman gjør en fortjenstfull jobb ved urokkelig å arbeide med reell utflytting av offentlige institusjoner fra Oslo-området. At Sjøfartsdirektoratet har en langt mer naturlig plassering i en aktiv kystby (enn i hovedstaden), er for undertegnede ganske naturlig. Derfor bør så vel mediene som opposisjonspolitikere som proklamerer samme politiske strategi, nøkternt støtte slik virksomhet fremfor å konsentrere seg om latterliggjøring av de virkelig få norske enkeltpersoner med handlekraft. At Storting og regjering samtidig vedtar konsentrasjon av Forsvarets virksomhet i Oslo-regionen virker underlig - særlig når beslutningen er svakt eller manglende begrunnet.

BT-redaktør Einar Hålien informerer om at avisen internt har en prosess som diskuterer redaksjonell linje for hvordan journalistene skal opptre og arbeide; ref. sist søndag. Sett fra lesersiden synes jeg det må være langt viktigere at BT interesserer seg for avfolkning og utmagring av Bergens-regionen hva gjelder ledende stillinger som naturlig må være akkurat her, enn å interessere seg og leserne for statsrådenes spisevaner - inklusiv eventuelle uvaner.

Jeg vil anmode riks- og lokalpolitikere om at man nøye følger opp hvilke grep som utføres under omorganiseringen av det norske Forsvaret. Den nye felles Forsyningskommandoen kjører en informasjonspolitisk linje hvor kritiske kommentarer til reorganiseringen nektes trykket og hvor mindre viktige og «ufarlige» forhold fremheves.

Hvis mediene ønsker å påvirke utviklingen i Norge og i landsdelene, bør man være våken for manipulerende strukturendringer som strider mot fornuften og det reelle behovet, istedenfor å dilte i «ræven» på lite konstruktive VG-journalister. Er politikken å flytte offentlig virksomhet til eller fra Oslo-regionen?