Derfor blir også så tøvete når hun i sitt svar serverer flere postulater om at «Ap i regjering hører ikke på Ap lokalt her i Bergen og Hordaland».Som leder for Komité for miljø og byutvikling i Bergen, må Monica Mæland ha fått med seg at trioen Anne Grete Strøm-Erichsen, Tom Knudsen og Gisle Handeland. la ned en stor innsats for at Bergensprogrammet skulle få en sentral plassering, da Stortinget behandlet Nasjonal transportplan. Tar med at Monica Mæland og var med på å trekke lasset for å få Bergensprogrammet på plass. Monica Mæland viser til en del konkrete saker. Her er mye feilinformasjon. La meg peke på noen av dem;— Tinglysingssaken er ikke realitetsbehandlet av Stortinget. Høyre har akseptert Aps standpunkt om at saken skal utredes videre.- Satsing på forskning maritime næringer og havbruk. Ap eringen bremsekloss. Høyre sluttet seg i 1999 til Aps forslag om et fond på fire milliarder. Høyre har også senere sluttet seg til AP-regjeringens forslag om en utvidelse til ti milliarder.- Utnyttelse av gassen fra Nordsjøen. Statlige midler til gassbusser i Bergen kom da Ap sist hadde regjeringsmakt.- Det var Olav Akselsen som kom med statlige midler til Vestlandsrøret. Gasskrafverk kommer nok.Det er Ap-regjeringen som har gitt klare signaler om gassferger mellom Halhjem–Sandvikvåg og Halhjem–Våge.- Ap trykker fortsatt på for å få realisert kyststamvegen mellom Bergen og Sunnhordland. Ap står på det standpunkt som er vedtatt både av fylkestinget og Stortinget. For øvrig det samme standpunkt som Høyre i Bergen sluttet seg til da bystyret ga sin uttalelse. Derfor er det merkverdig at Monica Mæland klandrer Apfor manglende trykk. Listen kunne gjøres lengre, men jeg velger å stoppe her.