Det er flott at de som har gått i arbeid skal få 66 prosent av lønnen (beregningsgrunnlag) som de hadde når de gikk i arbeid. Noe som betyr at en som har tjent 270.000 kroner får nå en stønad på 178.200 kroner, som er mer enn den personen fikk ved de gamle reglene. Siden jeg var svært ung da jeg ble skadet, har jeg ikke noen tidligere pensjonsgivende inntekt, dette fører til at denne regelen ikke gjelder for meg. Videre leser jeg: «De som har hatt lav eller ingen inntekt de siste årene før arbeidsevnen ble nedsatt, vil nå få en garantert minsteytelse tilsvarende 1,6 ganger grunnbeløpet — som gir årlig ytelse på 82.176 kroner.»

Dette virker da rimelig var min første tanke. Så leser jeg videre og oppdager at av disse 82.176 kronene skal jeg betale skatt som pensjonsgivende inntekt. Men at dette ikke gjør at jeg kommer dårligere ut enn jeg gjør med de gamle reglene fordi dagsatsen blir justert tilsvarende opp. Jeg puster lettet ut og tenker at dette heller ikke har noen negativ innvirkning for meg og mange andre.

Jeg nærmer meg slutten på informasjonsskrivet fra Aetat når jeg kommer til avsnittet «Stønad til dekning av husholdsutgifter og barnetilsyn» kommer nederlaget. Det står følgende: «Stønad til dekning av husholdsutgifter avvikles fra 01.01.02.» Jeg tar opp telefonen, og ringer til Aetat for å få mer informasjon. Der kan de opplyse at de i regelendringen er kommet inn en overgangsperiode på ett år der jeg vil beholde stønaden til husholdsutgifter, men fra 01.01.03 kommer jeg til å miste denne stønaden. Jeg tar et raskt overslag i hodet og finner ut at fra 01.01.03 får jeg bare ca 6800 kroner i måneden å leve for, i motsetning til det jeg nå har som er ca 10.000 kroner inklusive stønad til husholdsutgifter. Jeg spør så saksbehandleren:

«Hva skal jeg gjøre når inntekten synker så mye?»

«Du kan finne deg en billigere plass å bo!»

«Hvordan skal jeg kunne klare å betale husleie og strøm, og likevel ha nok penger til mat?»

Jeg får ikke noe klart svar, men får beskjed om at det er slik reglene er.

På denne måten setter regelendringen som Stortinget har vedtatt en stopper for min utdanning.

Jeg har nå prøvd å beskrive hva denne regelendring medfører ved at den garanterte minsteytelsen ikke inneholder en post som erstatter stønaden til husholdsutgifter.

Ved denne regelendringen har Stortinget vedtatt å skape flere fattige i Norge. Det sier seg selv at man ikke kan leve for ca 6800 i måneden! Dere som er politikere og folkevalgte er nødt å justere opp denne garanterte minsteytelsen slik at dere ikke er med på å skape flere «fattige» i dette landet.

Av Dag-Inge Dæmring, KrFU Askøy