Av Kjell Olav Solheim,

leder

Bergen Brannkorps Forening

Debatten i dag, er for oss som har vårt arbeid i Bergen Brannvesen, en ørkenvandring som har pågått i 80 år.

Hovedbrannstasjonen står igjen i fare for ikke å bli bygget, og det finnes ikke et parti eller en eneste politiker som må komme og si at de ikke har noe ansvar i denne situasjonen.

Brannstasjonen på Nygårdstangen må bygges . Dersom dette ikke blir gjennomført vil Bergen by bli påført enda flere tapskroner.

Det er allerede brukt mange millioner kroner på prosjektet. De økonomiske rammene for prosjektet har økt. Hva er årsaken og hvem sitter med ansvaret?

Tomten vi hadde fått på Nygårdstangen, ble av politikerne gitt til det mye omtalte badelandsprosjektet, slik at brannstasjonen fikk en vanskeligere og fordyrende tomt.

Videre skulle bygget være et såkalt signalbygg, dette får økte økonomiske kostnader.

Det er også besluttet å bygge et tilstøtende kontorbygg for VA, som ser ut til å kunne velte hele prosjektet.

Det vi som brannfolk ønsket var en plassering på Nygårdstangen fordi dette var den strategiske beste plassering i forhold til veinettet.

Å sette brannstasjonen opp mot andre behov, i en presset økonomisk situasjon, kan bli et vanskelig regnestykke.

I 1920 forelå et forprosjekt på at hovedbrannstasjonens fasade mot Christies gate skulle forlenges mot vest. Arbeidet kom aldri i gang, men noen forbedringer ble gjort i 1934 for å bedre utkjørselen i Christies gate.

Ny brannsjef måtte overta i 1940, etter tragedien på Marineholmen. Han hadde fått tilsagn om tomten på Nygård. Men dette gikk ikke som planlagt, i dag står Grieghallen der.

I 1952 ble det avholdt en arkitektkonkurranse om rådhuskvartalets utforming, denne vant Erling Viksjø. Her var ny brannstasjon inntegnet. Kontorblokken er bygget, men brannstasjonen, nei.

I 1972 kunne Byplanrådet legge frem en oversikt over områder som var blitt foreslått som tomt for ny hovedbrannstasjon

I årene 1985 til 1990 ble det gjennomført vedlikehold i hovedbrannstasjonen som forbedret forholdene for mannskapene.

Arbeidet ble stort sett utført av mannskapene selv.

En viktig sak ble reist 1989, fremtidsplaner for reising av en ny hovedbrannstasjon i Rådals-området. På et møte i Rådhusets kantine, arrangert av brannkorpsforeningen, la vår brannsjef frem sine fremtidsplaner for prosjektet. Hovedtrekkene i debatten gikk på sikkerhet for egne mannskaper og selvsagt sikkerheten for byen og dens innbyggere. Dette forslaget ble det heller ikke noe av.

Så begynte noe å skje. I 1993 ble det foreslått flere lokaliseringsforslag for ny hovedbrannstasjon.

De aktuelle områdene var:

— Nonneseterkvartalet

— sørlige ende av ByGarasjen

— traileroppstillingsplassen på Nygårdstangen

Det ble nedsatt en gruppe som skulle gjennomgå nytt romprogram for ny stasjon.

Styret i Bergen Brannkorps Forening samt Brannstyret var enig om å vurdere området nær Store Lungegårdsvannet, Slaktehustomten samt ideene fra utkastet til ny hovedbrannstasjon i den gamle hovedstasjonen. Vi oppfatter området nær Store Lungegårdsvannet (øvelsestårnet) som et område som vil passe oss bedre med hensyn til utvidelsesmuligheter og drift av øvelser. Arbeidet med hovedstasjonen fortsatte, om ennå i sakte tempo.

I 1997 ble det avklart at ny hovedbrannstasjon skulle plasseres på den gamle øvelsestomten på Nygårdstangen. Det var avsatt 120 millioner til prosjektet, men slik skulle det ikke gå. Det var en gruppe i Bergen som mente at vi hadde større behov for et badeland, og dermed var den tomten vekk. I denne sammenheng ble det advart mot merkostnadene som ville komme med å flytte brannstasjonen til det mindre egnede området på Nygårdstangens vestre side. I 1999 var det avsatt 130 millioner til ny hovedbrannstasjon på Nygårdstangen.

Den skulle ferdigstilles i år 2004 på Nygårdstangens vestre side. Arbeidsforholdene for mannskapene i den gamle hovedbrannstasjonen er kritikkverdige.

Biler til stasjonen må spesialbygges for å få plass.

Etter at BBE overtok bygningsmassen til brannvesenet er vedlikeholdet nedprioritert og dette får store konsekvenser for gamle bygninger som gamle hovedbrannstasjonen. Konsekvensene har blitt rotteplager, sopp og ikke minst et arbeidsmiljø som ikke er tilfredsstillende. Hvem liker å ha rotter som husdyr.

Konsekvensene vil bli at hovedbrannstasjonen vil kunne bli stengt for kortere eller lengre tid, grunnet arbeidsmiljøet i stasjonen.

Hovedbrannstasjonen fyller ikke de krav myndighetene (DBE) stiller, og Bergen by vil kunne bli påført dagbøter, grunnet manglende vilje fra politikerne til å bygge ny hovedbrannstasjon.

På vegne av de ansatte i Bergen Brannvesen ber jeg nå om at ørkenvandringen må ta slutt.