I vårt naboland Sverige er samme endringen gjort for lenge siden; helt fra 1991 har kommunene forhandlet om lærerlønningen. Forskjellen i lærerlønn er heller ikke stor; ca. 7 prosent på landsbasis. Svenske lærere ønsker seg større forskjeller!

Utdanningsforbundet får heldigvis liten politisk støtte! Frps forslag om å flytte lønnsforhandlingene for lærere til kommunene ble siste gang fremmet i Stortinget 12.11.2002 og ligger nå til behandling i administrasjonskomiteen. Frp er meget tilfreds med at vår utdanningspolitikk nå blir gjennomført av regjeringen!

Ap endret sin politikk på siste landsmøte 10.11.2002 da partiet vedtok å gå inn for å flytte lønnsforhandlingene for lærerne fra staten til kommunene! Utdanningsforbundet får også liten støtte fra foreldrene. Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) sier at de ikke har noen forståelse for lærernes streik. FUG finner det uansvarlig at skolebarn brukes i lærernes lønnskamp!

Frp ønsker differensierte lønninger der den enkelte lærer får betalt etter sin innsats og dyktighet. Vi mener denne streiken nærmest kan karakteriseres som misbruk av streikeretten, og vi tar derfor sterk avstand fra denne feige måten å vise sin uenighet på.

Utdanningsforbundet burde heller samarbeide for å skape en bedre skole istedenfor å motarbeide alle nye forslag. Samarbeid betyr vetorett mot alle endringer! Det er beklagelig at forbundet ikke vil samarbeide om å gjennomføre nødvendige endringer i norske skole, som har europarekord i pengebruk og lærertetthet. Men læringsresultatene er middelmådige, undervisningen preget av stor uro, og elever og lærere plages av mye mobbing!

Frp bruker nå sin posisjon på Stortinget til å sikre nødvendig endringer for å skape en skole med bedre kvalitet og bedre læringsresultater. Frp håper at Utdanningsforbundet vil endre holdning og heller konstruktivt medvirke til beste for skolens oppdragsgivere; elever, foreldre og samfunnet.

Arne Sortevik stortingsrepr. Frp, fraksjonsleder kirke-, utdannings— og forskningskomiteen