Av statssekretær Kristin Ørmen Johnsen (H), Kommunal— og regionaldepartementet

Dette er noe regjeringen ikke går inn for av flere grunner. I forslag til statsbudsjett for 2004 er det satt av over én milliard kroner til norskopplæring for voksne innvandrere. Disse midlene bør brukes der de gir størst utbytte. Asylsøkerne befinner seg i landet midlertidig, mens søknadene deres behandles. Et stort flertall av dem vil heller ikke få opphold her. I årets åtte første måneder innvilget Utlendingsdirektoratet bare en fjerdedel av asylsøknadene. Vi ønsker ikke å gi søkerne et falskt håp om at de kan bli i Norge.

Innvandrere og flyktninger som får bli i Norge, står overfor store utfordringer når de skal finne seg til rette i lokalsamfunnet. Regjeringen har også foreslått å gjøre opplæring i norsk og samfunnskunnskap obligatorisk. Vi mener at dersom man skal få fast bosettingstillatelse eller statsborgerskap, må man ha deltatt på norskopplæring.