Av Stein Edvard Seim,

markedskoordinator NAF,

avd. Bergen og Omegn

Sambruksfelt er ikke definert i veitrafikklovgivningen, men kan i korte trekk forklares som et kjørefelt som kun skal benyttes av kollektiv trafikk og bilister med to eller flere i bilen. Alle andre må da benytte det gjenstående feltet. I praksis er vi da tilbake til tidligere tider hvor bilistene kun hadde ett felt disponibelt fra Åsane til Bergen. Ordningen vil gjelde døgnet rundt.

Dagens situasjon på nordre innfartsåre er at trafikkflyten hindres i vesentlig grad av en umoderne og trafikkfarlig bompengestasjon i Sandviken. Kompliserte kjøremønstre, dårlig skilting og dessverre altfor lav grad av abonnenter (ca. 60 prosent) fører raskt til kødannelser som forplanter seg i retning Åsane.

NAF er av den oppfatning at denne betalingsstasjonen flyttes ned mot Sandviken (Skuteviken) da dette ville fått følgende effekt:

  • redusert unødvendig trafikk inn mot bykjernen fra nord
  • langt bedre utnyttelse av Fløyfjellstunnelen
  • bedre flyt på nordre innfartsåre (motorveien)

SINTEF-rapporten som er bestilt av Statens vegvesen lokalt, viser blant annet til redusert fremkommelighet for store deler av trafikantene. Dette er også helt imot NAF sine grunnideer for en effektiv og miljøvennlig trafikkavvikling.

Trafikksikkerheten kan også bli skadelidende da hastighetsforskjellen mellom de to feltene blir betydelig. Venstre felt vil være forbeholdt ordinær trafikk som utgjør ca. 75 prosent av total trafikkmengde på veien mens høyre felt trafikkeres sannsynligvis av busser, taxi og biler med minimum to om bord. SINTEF rapporten konkluderer her med at risikoen ved av— og påkjøring på motorveien reduserer sikkerheten for bilistene. Dette finner NAF helt uakseptabelt.

Bergen styres i dag av politikere og byråkrater som ser på bilen som et onde og vil presse trafikantene over til kollektiv reisemåter. Problemet er at de ikke har mot til å stå frem å si det i full offentlighet.

NAF oppfordrer de ulike politiske partier til å legge frem sine synspunkter i god tid før valget slik at velgerne kan danne seg et bilde av hvem som skal styre denne byen de neste fire årene.

Beboerne i nordre bydel vil sannsynligvis ha en stor interesse av akkurat det.