Men i svært mange tilfeller presterer den samme Per Nordø en noe haltende argumentasjon. Det er også grunn å slå fast han ofte fremfører en nærmest manisk argumentasjon mot realisering av Hardangerbrua og vinteråpen Rv 7 over brua. Her kjører Per Nordø et løp og fremfører noen analyser som viser klart at han er på like gyngende grunn som da han våren 1996 på det store høringsmøtet i Kinsarvik skulle redegjøre for Stortingets samferdselskomité.

Da presenterte han feil fjord og i et innlegg i Bergens Tidende 10. mars fyrer Per Nordø nok en gang et bomskudd.

Per Nordø har selvsagt rett når han sier at Stortinget i juni 1996 sa nei til Hardangerbrua. Men det betyr jo ikke at saken for all framtid er død og begravet. Har ikke Norges Miljøvernforbund og Per Nordø fått det med seg at i alle uttalelser til veg— og transportplaner siden 1996, har Hordaland fylkesting satt Hardangerbrua øverst på sin liste over prioriterte riksveganlegg?

Har ikke Per Nordø fått det meg seg at et massivt flertall i fylkestinget mener at tiden nå er inne for at brusaken skal reises på nytt?

Har ikke Per Nordø fått med seg at samferdselsminister Terje Moe Gustavsen har sagt at dersom Hardangerbrua på ny skal behandles i Stortinget, må prosessen startes i fylkestinget?

Hvor har Per Nordø det fra at Vegdirektoratet aviser broen?

Og hvor har Per Nordø det fra at Samferdselsdepartementet avviser en sak de ennå ikke har fått på sitt bord?

Det er merkelig hvilken «forhåndsinformasjon» denne samferdselssjefen, Per Nordø, har fått innsikt i?

Jeg skal gi Per Nordø rett i at Jondalstunnelen må realiseres. Men jeg kan ikke gi min tilslutning til Per Nordøs noe vidløftige tanker om at den framtidige traseen mellom Bergen og Østlandet skal gå over Odda og Haukeli.

De analyser om kjøredistanse og miljøgevinster en skal kunne lese ut av dette, er så langt fra i samsvar med de faktiske forhold. Her må den ellers så ordrike Per Nordø kunne komme opp med en noe mer holdbar argumentasjon. Det holder ikke bare med å fremsette påstander om at bruprosjektet er «eksepsjonelt dårlig og suspekt» – det er lettvintheter som faller på sin egen urimelighet.

Samferdselssjefen i Norges Miljøvernforbund kan heller ikke ha fått med seg at det i disse dager arbeides for en sammenslåing av flere Hardangerkommuner. Hva vil en Hardangerbru bety for det arbeidet? Jo, en bru vil være alfa og omega for å binde de ulike nåværende kommuner sammen. En bru vil bedre arbeidsmarkedet og gi kortere reisetid i indre deler av fylket. Den samme effekten kan du aldri oppnå med dagens ferjefrekvens.

En Hardangerbru vil bety svært mye for næringslivet regionalt og vil være et knutepunkt for transport øst/vest (Rv 7/E 134) og nord/sør (Rv 9/Rv 13/E 16). Og brua vil ha stor betydning for turistnæringen, Hardanger er jo et nasjonalt satsingsområde for turisme. Hva har fylkestinget så sagt om Hardangerbru og Rv 7s betydning for det indre vegsystem i transportkorridoren nord/sør langs Vestlandet? Jo, at for lokal- og regionaltrafikken i Hordaland vil Rv 13 få økt betydning etter åpningen av Folgefonntunnelen.

I Hordaland vil særlig realisering av Hardangerbrua og utbedringer i Brattlandsdalen være viktig for utvikling av Rv 13 som et sammenhengende vegsystem i indre deler av Vestlandet, herunder grunnlaget for helårsdrift på Rv 13 over Vikafjellet i Sogn og Fjordane.

Hva så med avstanden øst- vest? Det er uomtvistelig sannhet at transportnæringen velger Rv 7 over Hardangervidda foran E 134 over Haukeli. Rv 7 vil bli 70 km kortere enn E 16 over Lærdal når parsellen Sokna - Ørgenvika i Hallingdal er klar. I forhold til E 134 vil et vogntog spare ca. 100 liter drivstoff fra Bergen til Oslo ved å kjøre Rv 7 over Hardangervidda. Det er en forskjell på hele 1800 høgdemeter i favør av Rv 7.

I den situasjon som Hardanger befinner seg i dag – kan det neppe være Per Nordøs signaler som kan gi ny kraft i regionen. Derfor bør alle som ønsker regionen vel, klart allerede nå ta avstand fra hans tanker.

Jeg tror at det solide flertall i fylkestinget og i Bergen bystyre sammen med det store flertall i kommunene i indre deler av fylket, vet hva de snakker om når de i et felles mål ønsker en snarlig realisering av Hardangerbrua på Rv 13.

Arne Jakobsen (Ap), nestleder Komité for miljø og samferdsel, Hordaland fylkeskommune