Reguleringsbestemmelsenes § 4 stilte som vilkår for å sette trafikk på det nye veianlegget – at nødvendige lydtiltak var utført. Hjemmel for dette vilkåret følger av planretningslinjene fra 1979, T-8/79. Og for ytterligere å sikre gjennomføringen av nødvendige lydtiltak, ble nevnte retningslinjer i 1986 også gjort gjeldende for Statens vegvesen, jfr T-1/86, punkt 4. Ved denne anledning fikk fylkesmennene kontrollansvaret for planretningslinjene.

Nå, snart to år etter det ble satt trafikk på veianlegget (1. juli -99) – gjenstår det ifølge Vegkontoret – lydtiltak på 240 boenheter på Møhlenpris. Som det er uvisst når kan påbegynnes.

I tillegg gjenstår det lydtiltak på mange boliger på Gyldenpris, jfr Vegkontorets egen støyrapport. Som Vegkontoret sier forelå som vedlegg til bystyrebehandlingen av utbyggingen. På Gyldenpris er det likevel kun én bolig som har fått lydtiltak hjemlet i reguleringsbestemmelsene (min, SF).

Spørsmål nr 1: Hvor mange boliger på Gyldenpris har rett på lydtiltak etter reguleringsbestemmelsene?

Spørsmål nr 2: Etter hvilken hjemmel har Hordaland vegkontor satt trafikk på det nye veianlegget, uten at vilkåret for dette etter § 4 – ferdigstillelse av nødvendige lydtiltak – er utført?

Spørsmål nr 3: Hvilke faglige vurderinger lå til grunn for at det ble brukt 16 millioner kroner på beplanting og grøntanlegg rundt den nye veien, på bekostning av lydtiltak på Møhlenpris? Som Vegkontoret har kostnadsberegnet til 33 millioner kroner.

Ellers har også Statens forurensningstilsyn føyd seg inn i rekken av instanser, som i brevs form påpeker at Hordaland vegkontor ikke har hjemmel for sin tolkning av forskriften om «grenseverdier for lokal luftforurensning og støy». Fra før har Hordaland vegkontor fått pålegg om å endre bl.a. sin praksis med tvungne egenandeler for tilbud om lydtiltak – etter nevnte forskrift. Først fra sitt eget direktorat, 7/7-1999. Deretter – fordi Vegkontoret ignorerte dette – fra fylkesmannen, 2. mai i fjor. Sistnevnte viste også til pålegget fra Vegdirektoratet.

Hvilken instans mener egentlig veisjefen det er påkrevd med pålegg fra – før Vegkontoret endrer syn? Slik det beskrives i det snart to år gamle pålegget fra Vegdirektoratet. Kanskje veisjefen vil satse stillingen sin (sic!) – for å få fortsette dagens praktisering her?!

Når – for ikke å si om – Vegkontoret følger pålegget fra sitt eget direktorat, bør vel Vegkontoret tilby nye avtaler. Til dem som har fått tilbud om lydtiltak, etter grenseverdiforskriften. Siden både ordlyden og innholdet i de allerede inngåtte avtaleformularene faktisk ikke har noe til felles med hjemmelen for disse tilbudene. Hvilket er utførlig dokumentert i brev til bl.a. veisjefen, av 14. april i fjor. Også det brevet ble avsluttet med:

Sigmund Fredriksen