EYSTEIN RØSSUM eystein.rossum@bt.noRiksantikvaren står hardt på at det ikkje skal etablerast sandtak på Sørheim i Etne. Åsbø Sanddrift A/S ønskjer å ta ut opp til 150.000 tonn masse i året frå eit 97 dekar stort område, og har truga med å leggje ned drifta dersom Riksantikvaren greier å stoppe dei nye planane.Riksantikvaren meiner viktige nasjonale kulturminne står i fare for å gå tapt. Fleire stormannsslekter i mellomalderen hadde sete i området, blant andre folk som Erling Skakke og kong Magnus Erlingsson. Han meiner kulturlandskapet har høg nasjonal verdi, og at den omstridde terrassen difor må haldast fri for alle tiltak som kan endre eller øydeleggje kulturminna. Eit meklingsmøte i mars mellom Etne kommune, som har støtta det nye sandtaket, og Riksantikvaren førte ikkje fram. Etne kommune fryktar at arbeidsplassar skal gå tapt.