Debatt

Av Anita Apelthun Sæle,

stortingsrepresentant for KrF

og KrFK-leder i Hordaland

I dag er det lov å kjøpe sex fra personer som er over 18 år. Du har lov til å kjøpe kroppen til en 19 år gammel jente hvis du har lyst. Er det greit? Bør det være sånn? For KrF gir svaret seg selv: Kjøp av seksuelle tjenester innebærer fornedrelse og krenkelse av individet, og bør derfor være forbudt. Ofrene i prostitusjonsmiljøene er jenter som i praksis er fanget i stoffmisbruk og hallik-styre. Pornomarkedet er vår tids slavetorg.

Norske menn som kjøper sex har en klar rolle i kjeden av misbruk som de prostituerte utsettes for. De er selve forutsetningen for prostitusjonens eksistens. Et forbud mot kjøp av seksuelle tjenester vil redusere etterspørselen etter kjøpe-sex, og omfanget av prostitusjon vil dermed bli redusert. Når målet er mindre kjøp og salg av kvinner og barn, er et forbud mot kjøp av seksuelle tjenester et hensiktsmessig virkemiddel som bør tas i bruk.

I Sverige er det forbudt å kjøpe sex og det svenske justisdepartementet forteller at forbudet har hatt en positiv effekt: Prostitusjonen i gatebildet i Sverige er blitt redusert. Menneskehandelen inn til Sverige er redusert. Og folks holdninger til kjøp og salg av sex er endret. Flere har en bevisst holdning til prostitusjon og ønsker, av hensyn til de prostituerte, å bekjempe prostitusjonen.

Fra flere hold hevdes det at et forbud mot kjøp av sex vil medføre at prostitusjonsmiljøet går under jorden, og videre at det er fare for at forholdene for de prostituerte blir verre enn det de er i dag. KrF tar disse innvendingene på alvor! Når vi likevel ønsker et forbud skyldes det to forhold: For det første er prostitusjonsmiljøet betydelig mer organisert i dag enn for noen år tilbake. Et forbud vil derfor neppe innebære en økt organisasjonsgrad. For det annet er vi tvilende til om prostituerte som opererer fra leiligheter eller lignende har en tøffere «arbeidsdag» enn de som tilbyr sine tjenester fra gatehjørner. For KrF er hovedmålet å redusere omfanget av prostitusjon.

Et forbud mot kjøp av sex er imidlertid bare et av flere tiltak for å begrense prostitusjon i Norge.

Politiet innsats for å ta hallikene må intensiveres. I dag håndheves straffelovens hallikparagraf i liten grad. Dette må endres. Vi får ikke bukt med prostitusjonen dersom bakmennene går fri.

Det offentlige hjelpeapparatet må heve sin kompetanse slik at prostituerte gis mulighet til utdanning og arbeid. Jeg vil arbeide for at man har egne kompetanseenheter innenfor hjelpeapparatet som er spesialister på å bistå tidligere prostituerte med å finne en ny fremtid.

Utenlandske prostituerte som risikerer forfølgelse dersom de reiser hjem, skal gis mulighet for opphold her i landet. Ingen skal sendes tilbake til prostitusjon, overgrep eller et liv på flukt fra voldelige bakmenn!

Vi må ha et bredt spekter av tiltak skal vi få slutt på kjøp av menneskekroppen.

Kjøp av kropp er overgrep mot individet. Det er samfunnets oppgave å beskytte mot overgrep. Derfor bør kjøp av seksuelle tjenester forbys.