Sandviken Arbeidersamfund mener at forbud mot nynazistiske og rasistiske organisasjoner ikke vil bidra til mindre nynazisme og rasisme. Problematikken omkring forbud eller tillatelse er vanskelig, men det vil ikke gagne det antirasistiske arbeidet å forby slike organisasjoner.

Nynazistisk ideologi og rasistiske tanker vil ikke forsvinne selv om man ønsker et forbud, men slike tanker må bekjempes med andre ideologier og holdningsskapende arbeid. Kampen mot nynazisme og rasisme krever både offentlige tiltak og personlig engasjement. Sandviken Arbeidersamfund mener derfor at det er viktigere å styrke integreringsarbeidet, øke velferdstilbudene og drive med holdningsarbeid spesielt rettet inn mot barnehage og skole.

Samtidig er det viktig at hver tar sitt ansvar for å motarbeide grumsete holdninger i hverdagen, det være seg i hjemmet, på jobb og i fritid.

Sandviken Arbeidersamfund ser faren i «demokratiets dilemma». Demokratiet må og vil tåle ubehagelige organisasjoner selv om disse ønsker å undergrave demokratiet. De siste demonstrasjonene mot vold, nynazisme og rasisme har vist at den kollektive fornuft står så sterkt at slike organisasjoner kan overvinnes med andre virkemidler enn forbud.

Faren med et forbud mot nynazistiske og rasistiske organisasjoner er at organisasjonene vil operere i det skjulte og med hardere midler.

Grumsete holdninger, tanker og ideer, må bekjempes med andre holdninger, tanker og ideer.

Nynazistiske og rasistiske handlinger, derimot, må stoppes gjennom aktiv bruk av lover og handlingsplaner og personlig engasjement.

Sandviken Arbeidersamfund mener at dagens lovverk er godt nok, men at det er viktig at det blir en enklere bevisbyrde i «rasismeparagrafen» (strl. § 135a), slik at flere kan bli dømt når de utfører rasistiske handlinger.

Eirik Aarek, Sandviken Arbeidersamfund