Reform 94 ga alle elever rett til et treårig videregående skoleløp. Dette har ført til at alle i prinsippet nå har en mulighet til å få seg videregående opplæring. Men, samtidig vet vi at ikke alle får sitt opprinnelige førstevalg ved søknad til videregående opplæring. Ved elevinntaket til videregående opplæring for skoleåret 2001/2002 var det mer enn 14.000 rettighetselever som ikke fikk tilbud om utdanning i førstevalget sitt. Dette fører til at mange elever får et utdanningsløp de ikke selv ønsker. Dette i seg selv kan skape lav motivasjon og stor fare for avbrutt utdanning. AUF vil derfor lovfeste elevers rett til førsteønske ved inntak til grunnkurs. AUF vil kjempe for at elever skal få den utdanningen de selv ønsker, men det er ikke det samme som at de får velge skole!

Grunnen til at AUF ikke kan støtte fritt skolevalg er den åpenbare dannelsen av eliteskoler. Dette er vi imot av samme prinsipp som vi er imot statsstøtte til religiøse skoler. Vi mener at elever må kunne gå sammen på det førstevalgte grunnkurset uavhengig av ens karakterer, kultur, sosial bakgrunn, bosted, trossamfunn eller økonomi. Vi synes en god offentlig utdanning er den viktigste faktoren for å redusere klasseforskjeller. Siden Norge også holder på å bli et multikulturelt samfunn, er det viktig at alle går i den samme skolen. Det er bare den offentlige skolen der fylkeskommunen bestemmer hvor gymnaselevene skal gå, slik det fungerer i dag, som kan representere mangfold.

Jeg personlig synes imidlertid forslaget med temaskoler var bra, som uansett fritt skolevalg eller ikke kan virke positivt! Men for å styrke kvaliteten i skolen trengs det for det første: mer penger og deretter flere og bedre lærere. Jeg mener rekrutteringen til læreryrket i stor grad er et spørsmål om lønn, men også lærernes arbeidstidsregler. Generelle ressursproblemer i skolen gjør også at læreryrket ikke fremstår som attraktivt i dagens samfunn. Den enkelte lærer og skole bør få større fleksibilitet i organiseringen av skolehverdagen, noe som må skje i samråd med elevene.

Jeg synes vi må kjempe for en gratis offentlig skole med mangfold, kvalitet, valgfrihet. En skole med gratis lærebøker og der det ikke er egenandeler ved skoleturer og ekskursjoner. Egenandeler truer nemlig både prinsippet gratis skole og lik rett til utdanning.

Skolen bør være i tråd med den teknologiske utviklingen, og undervisningen tilpasset hver enkelt elev. Vi må lovfeste elevers og studenters rettigheter til et godt arbeidsmiljø. Alle arbeidstakere har rett på et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, elevers arbeidssted er skolen og derfor må den samme rettigheten også gjelde for elever.

Vi må bedre norskopplæring og oppfølging til barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i grunnskolen. Og vi må kjempe mot kreftene som vil ha fritt skolevalg, og dermed de som vil ha større klasseskille med A— og B-skoler. Klarer vi dette, ja, da tror jeg vi i Norge, verdens beste land å bo i, får verdens beste skole!

Av Tine Vindenes,AUF