Av Terje Valen,leder av AKP i Hordaland

Det er i denne sammenheng vi må se DNA-regjeringens forslag om å åpne sykehussektoren for privat kapital. For det er nettopp privatisering som nødvendigvis vil følge av Tønne-reformen.

Ifølge odelstingsproposisjon nr. 66 vil sykehusvesenet bli lagt under staten og delt opp i foretak og det enkelte foretaksstyre vil straks få fullmakt til å selge ut ikke-medisinske funksjoner som kjøkken, vaskeri, IT-avdelinger m.v. En sånn oppdeling er en direkte oppfordring til å gjennomføre en privatisering av denne delen av sykehusene.

Medisinske funksjoner kan ifølge proposisjonen privatiseres dersom et flertall i Stortinget bestemmer dette. Med dagens liberalistiske flertall på Stortinget (DNA, Høyre og Frp) kan en privatisering vedtas med en enkel avstemning, straks disse partiene blir enige om det.

Sykehuspolitikken i Norge vil, om forslaget går gjennom, bety at helseforetakene og sykehusene får styrer som ikke er demokratisk valgt. Åpenhet omkring styring av sykehusene vil forsvinne. Den planlagte brukermedvirkningen vil ikke bli gjennomført om den kommer i motstrid til hovedtanken bak Tønne-reformen.

Forslaget vil føre til at spesialisthelseoppgavene i stor grad vil bli konkurranseutsatt ikke bare innen Norge, men innen hele EØS-området – etter anbudsprinsippet. Internasjonale erfaringer viser at et slikt markedssystem vil gi Norge et dyrt, dårlig, urettferdig, sentralisert og ineffektivt sykehusvesen. Utviklingen av sykehusvesenet i for eksempel USA, England og New Zealand viser dette tydelig nok.

Den økte markedsstyringen som reformen vil føre til, betyr også en vridning vekk fra forebyggende helsearbeid og vil føre til at sykdom blir økonomisk lønnsomt for kapitalen.

Den nest største sektoren i offentlig sektor er skoler og barnehager. Forberedelse til liknende «reformer» for markedstilpasning er alt i gang! De første kommunene vurderer allerede konkurranseutsetting av skoler. I Bergen legges det opp til at private i større utstrekning skal ta seg av utbygging av barnehager for å oppfylle ønsket om full barnehagedekning.

I dag sikler store globale kapitalmonopoler etter å gjøre hele offentlig sektor profittskapende for seg selv. Det er store verdier det dreier seg om. Globale utlegg er 1 billion dollar hvert år innen vannforsyning, 2 billioner innen utdanning og 3,5 billoner innen helsetjenester. Presset for privatisering av disse områdene er enormt.

Tønne representerer en slik profittorientert og folkefiendtlig tenkning.

Fagforbund og brukergrupper må reise kampen mot DNA-regjeringens forslag til ny sykehusorganisering. Vi må stoppe Tønne og kjempe for et bedre offentlig sykhusvesen.

Vi må gå mot markedsstyring av sykehusene!