DEBATT

Av Oddny Miljeteig, 1.kandidat Bergen SV og Åge Chr. Jacobsen, leder Bergen SV

BTs artikler har gitt et feilaktig inntrykk av SVs økonomiske politikk og latt milliardene flagre litt for fort. For det første er flere av SVs forslag til hvordan Bergen kan hente inn mer penger utelatt i oversikten, og for det andre har BT ikke gjort noe forsøk på å skille mellom langsiktige mål og mål som Bergen SV sier vi vil gjennomføre i løpet av fireårsperioden.

BT presenterer vårt program som om det er en nyhet at ikke alle SVs kampsaker kan innfris over det nåværende bybudsjettet. Dette har Bergen SV aldri forsøkt å skjule. Tvert imot lyder de to første setningene i vårt program: «SV er et sosialistisk parti med en visjon om et samfunn uten klasseskiller og sosial urettferdighet. Vår politikk peker derfor ut over det som er mulig å få til i bystyret alene.» Hvis partiene i Bergen kun skal ha visjoner for det som kan vedtas innenfor dagens budsjettrammer i Bergen blir det ikke mange visjonene igjen. Det ville være dumt for byen og dumt for demokratiet. Heldigvis er det imidlertid slik at det er mulig å få til langt mer i Bergen enn det en skulle tro når en leser BTs reportasje.

SVs program for Bergen kan absolutt realiseres. SV vil at Bergen skal ta del i et kommuneopprør mot kommunalminister Erna Solberg for å presse regjeringen til å bevilge det som skal til for å oppfylle det reelle velferdsbehovet i kommunene. Ifølge Kommunenes Sentralforbund er det udekkede behovet i kommunene nå på hele 7 milliarder kroner. Med et regjeringsskifte i 2005 vil Bergen kommune få mer penger, i år ville SVs alternative statsbudsjett gitt Bergen 370 millioner kroner mer. I tillegg vet vi at Bergen får mindre penger fra staten enn de andre storbyene. En oppretting av denne urettferdigheten ville gitt Bergen rundt 400 millioner kroner ekstra. Med disse pengene ville store deler av SVs program kunne gjennomføres på kort tid. Disse pengene kan og bør Bergen kreve.

Det finnes også penger i Bergen som SV under gitte forutsetninger mener kan brukes, særlig til investeringer. Bergen kommune har mer enn en milliard kroner i verdipapirer og det står penger på en rekke kommunale fond som SV vil omplassere. Ikke minst eier Bergen kommune fortsatt store deler av kraftselskapet BKK, som beregner å gå med en milliard i overskudd fra 2007. Ifølge BKKs egne tall vil Bergen kommunes utbytte fra selskapet utgjøre 360 millioner kroner i 2008.

Hvorfor lager vi så et program som «peker ut over det som er mulig å få til i bystyret alene»? Fordi det finnes reelle behov blant bergenserne som noen må lytte til. SVs program er et nøkternt program. Våre forslag gjenspeiler at skolene, barnehagene og eldreomsorgen i Bergen ikke er gode nok. Vårt program viser hva som må til for å fjerne fattigdommen og forurensingen i Bergen. Bergen trenger politikere som viser at de har forstått dette, og det gjør SV. Vårt program er en garanti for hvilken retning vi vil gå, hvilke mål vi har for vårt arbeid. Det betyr at bergenserne kan stole på SV. Vi vil aldri støtte en politikk som går motsatt vei.

Bergen SV har vist i praksis at vi kan prioritere. To ganger i inneværende periode har SV vært med på å vedta bybudsjettet i Bergen. Det er de to eneste budsjettene denne perioden som ikke har bidratt til at Bergen kommunes underskudd har økt. Det er nemlig mulig å ha to tanker i hodet samtidig — både vise fram hva vi mener er det beste, og samtidig prøve å sikre flertall for det nest beste når våre forslag ikke har flertall. I valgkampen har Bergen SV offentliggjort en velgergaranti som sier noe om hvilke saker vi vil prioritere aller først om vi får innflytelse i Bergen. Vi vil blant annet prioritere å få prisene i kollektivtrafikken ned, ansette flere lærere i skolene og gi byens eldre fersk og god mat på institusjonene. Alle punktene i vår velgergaranti er høyst realistiske forslag, men bare mulig dersom vi får et sterkt SV i bystyret.

SV vet hvor vi skal ta pengene fra. Vi er et ansvarlig parti. Men ansvarlighet betyr ikke bare å kunne finne balansen i et budsjett. Ansvarlighet er også å kjenne bergenserne og de behovene som faktisk finnes i byen vår. SV greier begge deler.

Oddny Miljeteig.