Bergens Tidende har lenge medvirket til å spre denne myten som er stikk i strid med alle kontrollerbare data. Lesere har etter hvert krav på at BT dokumenterer sine påstander, eller har mot og kraft til å innrømme at avisen har tatt feil.Så ofte er påstanden om vår energisløsing blitt gjentatt, at mange av oss har trodd på den. Myten om energisløsingen ble imidlertid grundig avlivet på Norges vassdrags— og energidirektorats (NVE) Vinterkonferanse i Oslo i mars i år. En viktig bidragsyter var forsker Fridtjof Unander i det internasjonale energibyrået IEA, som er energiens sidestykke til OECD. Hans konklusjoner var at Norge, korrigert for kaldere klima, ikke bruker mer energi per innbygger enn gjennomsnittet av OECD-landene. At Norge bruker mer strøm per innbygger enn andre land, betyr ikke at vi bruker mer energi enn andre.Forskjellen består i at andre brenner kull, olje, gass avfall og biomasse mens Norge bruker fornybar miljøvennlig vannkraft. Ifølge forsker Unander hadde Norge i mange år vært en sinke i arbeidet med energiøkonomisering. Men i løpet av de siste 10 år var vi blitt like flinke eller flinkere enn andre land vi kan sammenlikne oss med. Uten disse tiltakene ville Norges strømforbruk ha økt med 10 % årlig på 90-tallet.Ifølge IEA var den faktiske økningen 1.4 %.Også NVE-direktør Agnar Aas bidro til å avlive energisløsings-myten. Han slo fast at enøk-målene ble innfridd med 117 %. Målet hadde vært å redusere strømforbruket med 355 millioner kilowatt årlig. Resultat ble en reduksjon på 416 millioner kilowatt. I år 2000 førte enøktiltak og fornybare energibærere til en gevinst på 720 millioner kilowatt, som tilsvarer strømforbruket i 35.000 husstander. Overstående inneholder bare noe av den informasjon som kom fram på energikonferansen som i sin helhet peker i samme retning. En rekke aviser har offentliggjort informasjon fra energikonferansen i mars. Les for eksempel Stavanger Aftensblads artikkel fra 21. mars under tittelen "Strømsløsing en myte". Les også informasjonen fra Prosessindustriens landsforening offentliggjort i Nettavisen 14. juni under tittelen "Nordmenn er ikke energisløsere". Er det da slik at Bergens Tidende ikke har fulgt med i timen, eller har man bevisst valgt å opptre som en uansvarlig myteskaper som ikke syns det er så nøye med sannheten.Av Knut B. Davidsen