Av Oddvar Johan Jensen (KrF),

leder av Komite for kultur og helse, Hordaland fylkeskommune

Samtidig var flere av oss forundret over at BT ikke var oppdatert på sakens politiske side. Lederen har åpenbart lest høringsutkast og innstilling til den politiske behandling, men har ikke fått med seg verken komitébehandling eller fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget. Den politiske behandling av saken mangler derfor helt. I denne saken har den vært avgjørende for utfallet.

Da forslag til ny museumsplan kom til behandling i Komite for kultur og helse ble det fattet et vedtak som løftet frem nettopp de museene BT er opptatt av:

«Ut frå si eigenart og sine særeigne oppgåver vert Baroniet i Rosendal, Norsk vasskraft— og industristadmuseum og Bergen sjøfartsmuseum eigne konsoliderte museum. Ut frå same tankegang må også Fartøyvernsenteret, Lyngheisenteret og Havråtunet sikrast ei driftsform som tek vare på musea si eigenart.»

Komiteen satte samtidig ned en politikerstyrt arbeidsgruppe som la frem et justert forslag til museumsplan som har tatt vare på det som ligger i det nevnte komitévedtak. I sak er derfor fylkespolitikerne på sentrale punkt av samme oppfatning som BT. Disse institusjonene må ikke bli offer for tilfeldighetenes spill, hva enten det er geografisk plassering eller kryssende interesser fra andre aktører.

Bak innstillingen fra rådmannen finner vi på den andre siden fylkesadministrasjonen, et politisk mindretall bestående av høyre og et tungt innslag fra museumssektoren selv, som viser til støtte fra det nye museumsdirektoratet, ABM-utvikling.

Da Hordaland fylkeskommune behandlet museumsplanen den 12. juni fulgte tinget i det alt vesentlige den politiske innstilling fra komité og fylkesutvalg.

Når det så gjelder de priser og utmerkelser som er blitt flere av de nevnte institusjoner til del, så er det helt rett at æren for dette i første rekke skal gis til ildsjelene bak. Dette kan neppe understrekes sterkt nok. Samtidig er det heller ikke noen grunn til å underslå at fylkeskommunen i flere av de rosverdige prosjektene har vært aktiv over lang tid. La meg i denne sammenheng nøye meg med å nevne Norsk vasskraft- og industristadmuseum i Tyssedal.

For å drive frem dette prosjektet har fylkeskommunen de to siste valgperiodene nedsatt et eget strategiutvalg for å arbeide med saken. Som komitéleder og leder av det siste av disse strategiutvalgene er dette den enkeltsak jeg for min del har lagt mest arbeid i under inneværende valgperiode. Og det har vært bred politisk støtte bak dette arbeid. Fylkeskommunen har også gitt sin støtte til at Miljøverndepartementet nominerer kulturminnet i Tyssedal som en del av verdenskulturarven (UNESCO). Vedtaket ble fattet for vel et år siden og en vil også følge dette opp i den videre prosess.