Av S. Urban og E. Gyllander,219 kvinner på Nordnes

Vi har merket oss Bergens ordfører Ingmar Ljones´ debattinnlegg «Utslipp fra Sellafield bør stoppes umiddelbart». Vi stiller oss uforbeholdent bak hans krav – og ønske om å støtte miljøvernminister Siri Bjerke i denne saken.

Vi er mange som deler hans bekymring for radioaktivt utslipp fra dette atomavfall-gjenvinningsanlegget, bare få golfstrøm-mil fra Vestlands-kysten. Vi håper at Bergens Tidende holder oss underrettet om hvilke konkrete skritt ordføreren og hans Kristelig Folkeparti vil ta i Bergen/Hordaland – og ikke minst sentralt overfor den norske regjeringen. Vi er helt enige i ordførerens vurdering at «i denne saken må det handles raskt». Vi oppfordrer ordføreren å bruke sin posisjon og la handling følge ord.

Et bevis på at det nytter er protesterklæringene fra bl.a. samtlige 19 norske fylkesting og 250 kommuner som fikk britiske myndigheter til å skrinlegge planer om Dunray – Europas største gjenvinningsanlegg for radioaktivt avfall. Dette var i 1987.

Lille julaften 2000 brakte Dagbladet den nedslående nyheten om at den værharde norskekysten kan bli viktigste transportåre for livsfarlig kjernefysisk avfall. Den russiske regjeringen og statsdumaen regner med å tjene 200 milliarder nkr. på å gjøre Russland til internasjonal dumpingplass for atomsøppel. Statssekretær Espen Barth Eide bør gå lenger enn å kreve full åpenhet om eventuelle transporter. Den norske regjeringen bør gå inn for et internasjonalt forbud mot kommersiell transport og salg av atomsøppel. I likhet med Chile kan Norge nekte all transport av kjernefysisk avfall innenfor landets 200 mils økonomisk sone (jfr. Den Norske Fredskomité).

«Radioaktivitet er i skuddet,» ikke minst når det gjelder prosjektiler med utarmet uran fra krigen i Golfen og i Kosovo ¿

Med Gro Harlem Brundtland som leder for Verdens Helseorganisasjon WHO og med plass i FNs sikkerhetsråd er det den rette tiden for Norge å tone flagg.

Vi kommer til å følge nøye med hvordan partiene engasjerer seg i radioaktive spørsmål. Ved neste valg vil alle som føler ansvar for neste generasjoner stemme for partier som går inn for en framtid uten radioaktiv trussel: med ord og handling.