Den livsviktige og detaljerte lokalkunnskapen som de ansatte ved Bergen Radio sitter inne med, fremholdes som kronargumentet mot forslaget om nedlegging av denne og 5 av de andre heldøgnbemannede kystradiostasjonene i Fastlands-Norge.

Som Bergens Tidende har omtalt, går en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet inn for dette. Utvalget vil samlokalisere dagens kystradiostasjoner til Sola i Rogaland og til Bodø — og dermed kommer Florø Radio og Bergen Radio i fare.

Opp gjennom årene er Bergen Radio flere ganger foreslått nedlagt. Den snart 90 år gamle stasjonen har i dag 8 ansatte, 7 av dem går i skiftordning som sikrer lyttevakt hele døgnet.

Fiskerne bekymret

Jakob Magnar Jakobsen er nestformann i Fiskarlaget Vest og landsstyrerepresentant i Norges Fiskarlag. Fiskeren fra Fjell i Hordaland er kontant i sin kommentar til forslaget som vil innebære nedlegging av Bergen Radio:

— Vi sa forrige gang temaet var oppe for noen år siden, at vi er bekymret for at en slik nedlegging vil gå ut over sikkerheten langs kysten. De ansatte ved Bergen Radio har god kunnskap til skipsbevegelsene langs kysten. Og de har grundig kjennskap til lokale forhold mellom holmer og skjær. Dette er viktig for å yte hjelp til fiskerflåten og andre sjøfarende, sier han.

Jakobsen ser denne saken i sammenheng med nedbemanningen på kystfyrene. - Totaliteten i dette liker vi ikke. Når vi får satt oss inn i forslaget fra utvalget, vil vi ytre oss. Jeg tar det for gitt at vår organisasjon vil protestere, slik vi gjorde forrige gang, sier Jakobsen.

- Et forferdelig forslag

Skipper Pål Bustgaard på redningsskøyten «Øivind Lorentzen» kaller idéen om å legge ned Bergen Radio et forferdelig forslag.

— Her om bord i redningsskøyten reagerer vi meget sterkt på forslaget. Det er helt utrolig at man i fullt alvor foreslår å ta fra oss den utrolig viktige lokalkunnskapen disse radioansatte sitter inne med. For oss er denne kunnskapen en stor fordel i aksjoner. Lokalkunnskapen vil gå tapt ved en sentralisering, frykter Bustgaard.

— Noen tror at mobiltelefon kan erstatte VHF-radiosamband i lystbåtflåten. Det er helt feil.

Mange ganger har vi opplevd at batteriet på mobiltelefonen går tomt før vi har fått oppgitt hvor de er. Fartøyer som bruker VHF-radio kan peiles og dermed kan vi finne båtens posisjon selv om de om bord ikke vet hvor de er, sier Bustgaard.

Mobilisering

  • Jeg regner med at det nå blir en mobilisering mot forslaget blant brukerne av tjenestene våre - nemlig kystfiskerne, lystbåteierne og skipsfartsnæringen.

Det sier stedstillitsvalgt Gunnar Larsen for de ansatte i Bergen Radio. Stasjonen ligger i Hellebakken i Ytre Sandviken i Bergen. Larsen sier at forslaget er så nytt at han ikke har fått tid til å lage en oversikt over alle negative konsekvenser det vil få for sikkerheten langs kysten.

- Siste ord ikke sagt

— Alle de ansatte på kystradiostasjonene står samlet om verdien av å opprettholde samtlige av de 8 kystradiostasjonene i Fastlands-Norge. Også arbeidsgiveren vår, Telenor, står sammen med oss i at de bemannede stasjonene bør opprettholdes for å ivareta sikkerheten på dagens nivå. For tiden er det i gang en teknisk opprustning av stasjonene for 54 millioner kroner. Nedlegging av Bergen Radio vil gi en årlig besparelse på 2,5 millioner kroner. Det er småpenger vurdert opp mot den sikkerheten som vil gå tapt ved nedlegging av stasjonen, sier Larsen. Som legger til:

— Siste ord er definitivt ikke sagt i denne saken.

VIKTIG FOR SIKKERHETEN: Lokalkunnskapen som disse to radiofullmektigene sitter inne med, er av stor verdi for sikkerheten langs kysten, mener de som vil verne kystradioene. På bildet sitter Einar Holm med dataskjermen med Jan Knudsen i bakgrunnen.
FOTO: ARNE NILSEN