1. september 2003 trykket Bergens Tidende en artikkel med tittelen «Trugar Advokatforeningen med søksmål».

Artikkelen gir ufullstendig, og tildels misvisende informasjon om Advokatforeningens offentliggjørelse av disiplinærutvalgets kjennelse i spørsmålet om hvorvidt advokat Thor-Erik Johansen hadde brutt Regler for god advokatskikk. Bergens Tidende tok ikke kontakt med Advokatforeningen før artikkelen stod på trykk, og vi ber derfor om spalteplass for følgende kommentar:

Bergens Tidende skriver: «Advokatforeningen «underslo» at foreninga sjølv fekk klar kritikk frå disiplinærutvalget i saka som vart reist mot advokat Thor-Erik Johansen.» Formuleringen skaper inntrykk av at Advokatforeningen bevisst, og med overlegg, unnlot å informere om at disiplinærutvalget kritiserte foreningen. Dette inntrykket er feilaktig.

Den aktuelle formuleringen knytter seg til den ene del av disiplinærutvalgets drøftelse og lyder som følger: «Utvalget bemerker at det finner det noe underlig at klagen på dette punkt ikke ble trukket i klagers andre innlegg, i lys av den dokumentasjon som fremlegges i tilsvaret.»

Det er korrekt at selve pressemeldingen ikke hadde med denne setningen. Men hele kjennelsen, inkludert den foran siterte setningen, var tilgjengelig for alle interesserte via vårt nettsted jus.no, og ved opplysning i pressemeldingen.

Advokatforeningen hadde ingen intensjoner om å skjule denne kritikken. Advokatforeningen ønsket å samarbeide med advokat Thor-Erik Johansen om offentliggjørelsen av disiplinærutvalgets kjennelse, inkludert utarbeidelsen av en pressemelding. Advokat Johansen valgte imidlertid selv å snakke med pressen før noen pressemelding fra Advokatforeningen ble utsendt. Torsdag 4. september stod således en artikkel om kjennelsen på trykk i Dagbladet, med kommentarer fra advokat Johansen.

Advokatforeningen beklager at samarbeidet om offentliggjøring ikke lot seg gjennomføre, et samarbeid som trolig ville ryddet en rekke misforståelser av veien.

Det er forøvrig ikke korrekt, slik advokat Johansen opplyser i Bergens Tidendes artikkel, at «disiplinærutvalget retta klar kritikk mot hovedstyret i Advokatforeningen for måten dei hadde behandla saka». Utvalget avgrenser uttrykkelig mot å gå inn på spørsmålet om foreningens saksbehandling og uttaler i den forbindelse: «Eventuelle kritikkverdige forhold knyttet til klagers saksbehandling kan utvalget vanskelig se får betydning verken for spørsmålet om klagen skal realitetsbehandles eller for de materielle spørsmål i saken.»

Advokat Johansen ble gitt anledning til å gi tilleggsopplysninger i saken før Hovedstyrets vedtak ble oversendt disiplinærutvalget, og har selvfølgelig under utvalgets realitetsbehandling av klagen hatt full anledning til å gjøre sitt syn kjent.

Undertegnede har tidligere beklaget at advokat Thor-Erik Johansen ikke ble gitt forhåndsvarsel før Hovedstyret fattet sitt vedtak i januar, og foreningen gjentar gjerne denne beklagelsen.

Helge Aarseth, leder i Den Norske Advokatforeningen