Av Harald R. Noss,direktør for skole

Administrasjonen i Byrådsavdeling for kultur, idrett og skole ønsker derfor å komme med noen faktaopplysninger:

1. I byrådets innstilling er det foreslått at det skal etableres 650 nye barnehageplasser gjennom alternative driftsmodeller og påbygging/nybygging. Det er foreslått avsatt 22,5 millioner til påbygg/nybygg osv. i prosjektet «Veien mot full behovsdekning».

2. Uansett hvilken driftsmodell som velges er det to krav som må være oppfylt:

a. Det skal være én pedagogisk leder pr. 14–18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder pr. 7–9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer (ref. forskrift om pedagogisk bemanning). Den totale bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

b. Veiledende norm for netto leke— og oppholdsareal i den enkelte barnehagebygning er 4 m² for ett barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år (ref. lov om barnehager, merknad til § 12). Kravet gjelder alle barnehager, også barnehager som gir tilbud om naturgrupper.

Gjennom prosjektet «Veien mot full behovsdekning» vil barnehager som ikke har tilstrekkelig leke- og oppholdsareal til å ta imot flere barn, få bevilget midler til nødvendig påbygging/nybygging etter at tilbud og etterspørsel etter barnehageplass i området er vurdert.

3. Naturgrupper holder vanligvis til i gangavstand fra barnehagen i tilknytning til en «utebase» der de kan gå inn og spise, ha samlingsstund etc. Som «utebase» benytter man for eksempel lavvo, gamme, grillhytte e.l. «Utebasen» inngår ikke i barnehagens leke- og oppholdsareal, men regnes som tilleggsareal.

Minibuss eller båt kan benyttes dersom man ønsker å dra til en «utebase» eller et annet sted som ligger langt fra barnehagen. Minibuss og båt er transportmiddel og regnes verken som leke- og oppholdsareal eller tilleggsareal.

Naturgrupper er et tilbud først og fremst beregnet for barn fra tre år og oppover. Bemanningen er som i ordinær barnehage med 6 barn pr. voksen.

Selv om barnehagene har tradisjon på å være mye ute, har det de senere år kommet en rekke rapporter om barn og ungdoms dårlige fysiske og psykiske helse. For barnehagen blir det derfor en særlig viktig oppgave å ta vare på og videreutvikle barns lek ute – i all slags vær (jfr. rammeplan for barnehager). Ulike former for naturgrupper som fokuserer på utvikling av motoriske ferdigheter vil derfor bli et viktig supplement til den «tradisjonelle» driften.

En alternativ driftsmodell som har vært prøvd ut i andre kommuner, er 14 barn i alderen 1–3 år, en bemanning med to førskolelærere og to assistenter og netto leke- og oppholdsareal på ca. 75 m². Antall barn øker fra 3 til 3,5 pr. voksen, men man får to førskolelærere på avdelingen i stedet for en. Med uendret voksentetthet må driftsutgiftene for de kommunale barnehagene økes med 7,2 millioner kroner (helårsvirkning).