I Bergens Tidende 8. juni fokuseres det i en reportasje på at personer med minoritetsbakgrunn har store problemer med å få innpass på arbeidsmarkedet.Arbeidsledigheten blant innvandrere er nærmere tre ganger så høy som i resten av befolkningen.

Det er et stort samfunnsproblem. Å ha arbeid er viktig for å kunne ha en god levestandard, det gir selvrespekt og er en viktig arena for kontakt med andre. Samtidig trenger samfunnet den arbeidskraften innvandrerne kan tilby. Det er derfor nødvendig å sette i verk tiltak som kan redusere barrierene for personer med minoritets— og innvandrerbakgrunn i arbeidslivet. Erfaringer viser at en av hindringene for at søkere med minoritetsbakgrunn ikke blir innkalt til intervju ved jobbsøking, til en viss grad kan være på grunn av holdningene hos arbeidsgiverne. Derfor vil regjeringen, som et ettårig prøveprosjekt, pålegge alle departementer å innkalle minst in søker med minoritetsbakgrunn til intervju for hver stilling som utlyses hvis de har relevant kompetanse for stillingen. På denne måten ønsker regjeringen å signalisere at mangfold i arbeidsstyrken er viktig og ønskelig, og at staten som arbeidsgiver må være sitt ansvar bevisst.Dette tiltaket alene er likevel ikke nok. Regjeringen vil iverksette en rekke andre tiltak slik at personer med minoritetsbakgrunn kommer i jobb. En annen hindring som personer med innvandrerbakgrunn møter når det gjelder å komme seg inn på arbeidsmarkedet, er lang saksbehandlingstid for å få godkjent og dokumentert utdanning fra utlandet. Derfor arbeides det med å forenkle og effektivisere rutiner for godkjenningsordningen.

Arbeidet mot rasisme og diskriminering må pågå kontinuerlig og på alle nivåer i samfunnet. Her har arbeidslivets parter en spesielt viktig rolle. Arbeidslivet vil derfor være et av satsingsområdene i regjeringens nye Handlingsplan mot rasisme og diskriminering, som skal legges frem i 2002.