Av Åge Simonsen,

Norges Miljøvernforbund

Påstanden er at fjernvarmenettet vil generere miljøforbedringer og bidra til en «årlig utslippsreduksjon tilsvarende 10.000 biler når vi legger til grunn at hele varmeproduksjonen erstatter olje». Denne forutsetningen er mer enn tvilsom, og NMF har beregnet en økt forurensning tilsvarende 30.000 biler dersom fjernvarmen ikke erstatter oljefyring.

Varmesentralen innebærer bygging av oljefyringsanlegg i Rådalen, som ytterligere vil øke forurensningen i et område som allerede er sterkt belastet grunnet det eksisterende bossbrenningsanlegget. I tillegg skal det bygges flere gassfyringsanlegg, bl.a. i Grønnestølen og/eller i Solheimsviken. Begge disse områdene er allerede sterkt belastet med NO2-konsentrasjoner som tidvis overskrider SFTs anbefalte luftkvalitetskriterium.

I sin konsesjonssøknad (søknad om etablering av Rådal varmesentral) oppgir BIR mengde levert avfallsenergi i 2018 til 144 GWh og totalt levert varme til nett til 330 GWh. Totalt potensial (varmegrunnlaget som finnes i eksisterende bygg, samt bygg som er under planlegging) oppgis i dag til ca. 144 GWh. For å levere en energimengde på 330 GWh i 2018 må kundegrunnlaget utvides med pr. i dag ikke planlagte bygg som har et energibehov tilsvarende 4 ganger Haukeland sykehus!

NMF har beregnet at over 40 prosent av energien levert fra fjernvarmenettet må erstatte oljefyring dersom miljøregnskapet skal balansere (og da er forurensning fra bossbrenningsanlegget ikke regnet med). Etter dagens prognoser er dette klart urealistisk. BIRs varmesentral vil derfor høyst sannsynlig gi mer total forurensning i Bergen, samt betydelige lokale forurensningsproblem for beboere i Rådalen, Grønnestølen og Solheimsviken.