Tingrettsdommer Tor Bertelsen ble i fjor vår klaget inn til justitiarius for å ha latterliggjort en mor som var part i en barnefordelingssak, og for å ha sjikanert tre vitner i samme sak.

— Jeg har aldri sett liknende oppførsel av en dommer. Det var en uverdig seanse i retten, sa advokat Roar Vegsund, som representerer moren, da saken ble kjent. Moren klaget Bertelsen inn til departementet, og har nå fått medhold.

«Gikk for langt»

Justisdepartementet har innhentet uttalelser fra begge advokatene som var tilstede i retten. «Inntrykket begge prosessfullmektigene gir i brevene er at dommer Bertelsen ved et par anledninger under rettssaken gikk for langt under utspørringen av deg», skriver Justisdepartementet i svaret til moren.

Bertelsen har i brev til departementet tilbakevist påstandene.

Avdelingsdirektør Ingmar Nestor Nilsen og førstekonsulent Nanna Aaby i Justisdepartementet konkluderer med at det står påstand mot påstand i klagesaken, men finner at «dommer Tor Bertelsen burde ha vist mer varsomhet i sitt engasjement i saken».

— Bertelsen får en mild refs fra departementet, men ikke mer enn en forsiktig henstilling om å være mer forsiktig. Jeg har snakket med Bertelsen om dette, og han tar signalene fra departementet på alvor, sier sorenskriver Erik Elstad i Bergen tingrett.

Bertelsen ba selv om å bli fritatt for å være dommer i familiesaker mens departementet behandlet klagesaken mot ham.

— Bertelsen ønsker å gå tilbake til å ha familiesaker nå som klagesaken er ferdig behandlet. Jeg kommer ikke til å foreta meg noe mer i denne saken. Det har jeg ikke anledning til, sier Elstad, som er Bertelsens overordnede i Bergen tingrett.

Har fått refs før

Også tidligere har Tor Bertelsen vært fritatt for familiesaker. Første gang i 1996, etter at han i et intervju i BT uttalte seg kritisk til barneloven, og sa at far, fordi han er den svake part, ofte kommer dårligst ut i barnefordelingssaker. Rett etter dette ba han seg fritatt.

I 1999 ringte Bertelsen på fritiden rundt til partene i en omsorgstvist og ga uttrykk for hvem som burde vinne saken – en høyst uvanlig fremgangsmåte i en sak der han ikke selv var dommer. Derimot var han kamerat av faren til barnet som omsorgsretten knyttet seg til. Saken vakte stor oppsikt, og Bertelsen fikk refs av Gulating lagmannsrett for sin handlemåte. Han måtte også forklare seg for departementet.