«Regjeringen arbeider for å realisere målet om livslang læring for alle. Sentralt i dette er Kompetansereformen, som tar sikte på å tilfredsstille behov for kompetanse hos individet, arbeidslivet og samfunnet. Til sammen blir det foreslått bevilget 1106 millioner kroner til voksenopplæring, fagskoleutdanning og folkehøgskoler i 2004. (...) Departementet har skaffet seg et bredt kunnskapsgrunnlag om voksnes læring, og dette ligger til grunn for det videre arbeidet med reformen. Erfaring viser at ved å kombinere arbeid og utdanning oppnår man gode læringsresultater for voksne.»

Spørsmål til regjeringa: Kor mykje midlar av dei «1106 millioner kroner til voksenopplæring, fagskoleutdanning og folkehøgskoler i 2004» er sett av til realkompetansevurdering og opplæringstiltak for vaksne som har lovbestemt rett til dette?

Spørsmålet er viktig fordi det er mange som har dokumentert at dei har denne retten (rett til realkompetansevurdering og individuelt tilpassa tiltak for å nå utdanningsmålet), men fylkeskommunen manglar pengar. Dette fører til at lovretten ikkje blir reell.

Øivind H. Solheim