Jeg gjør oppmerksom på at dette var et informasjonsmøte der komiteen ikke tok noen avgjørelser i saken. Derimot fikk komiteen innspill fra ulike grupper som hadde erfaringer med denne typen kjøkkendrift. Det var også viktig for gruppeledene å få denne informasjonen i forkant av gruppebehandlingen. At kjennskap til saken er viktig, burde også Sortevik være enig i.

Arbeiderpartiet behandlet denne saken i bystyregruppen i etterkant av dette informasjonsmøtet, og valgte etter en grundig debatt å gå inn for kjøkkenreformen. Dette ble gjort med overveldende flertall. Dette flertallet avgjorde også på en demokratisk måte at Arbeiderpartiets medlemmer skal stå samlet bak gruppens standpunkt. I Arbeiderpartiet er det gruppen som avgjør, og ikke ledelsen.

Hvorfor ønsker Arbeiderpartiet å iverksette en kjøkkenreform? Grundige undersøkelser fra ulike hold viser at reformen vi gi betydelige økonomiske innsparinger samtidig som maten beholder både kvalitet og smak. Nordlandsforskning har gjort en nøytral og seriøs brukerundersøkelse av middagsmaten produsert med ny produksjonsmetode.

Evalueringsundersøkelsen viser at det kun forekommer små og lite entydige forskjeller i brukernes karaktergivning etter om maten er produsert etter kok-kjøl prinsippet eller etter kok-server prinsippet. Videre viser vurderinger foretatt av Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt og av Næringsmiddeltilsynet at maten ikke blir forringet verken helsemessig, ernæringsmessig og matfaglig ved å bruke kok-kjøl ordningen. Konklusjonen er at middagsmaten vil smake like godt som før, og samtidig få en ernæringsmessig forbedring som holder bedre på vitaminene, spesielt overfor hjemmeboende eldre.

Kravene til kvalitet, tilgjengelighet og individuell tilpasning av velferden vil øke i årene som kommer. I dag opplever mange at tjenester og tilbud ikke er gode nok, også innen eldreomsorgen. Utfordringen fremover er å omorganisere og fornye slik at kvaliteten i velferden øker. Da mener Arbeiderpartiet at man må bruke mindre ressurser til administrasjon og kontroll, og mer ressurser på velferd rettet direkte mot de eldre. Fornyelse av offentlig sektor handler bl.a. om å få flere mennesker til å jobbe direkte med helse og omsorg, og mindre med andre ting.

Nye produksjonsmetoder vil frigjøre 26,1 millioner kroner årlig. Dette skal brukes til å styrke pleie— og bemanningsfaktoren i Bergen kommune betydelig. I årene fremover vil det være behov for flere mennesker som kan arbeide med helse og omsorg. Slik det er i dag, mangler Bergen kommune pleiere og omsorgsarbeidere innen eldreomsorgen. Arbeiderpartiet ønsker å flytte midlene fra matlagingen og inn i pleie og omsorg, for det er her vi trenger pengene mest. Det er dette som er målet med kjøkkenreformen!

Av Terje Ohnstad, gruppeleder for Arbeiderpartiet