Sammenligningen mellom Oslo og Bergen er i denne sammenheng opplysende. Forholdet er imidlertid at det som de siste dagene er demonstrert på samferdselssektoren ikke er enestående. Det samme gjelder også de andre sektorene. I kultursektoren er dette direkte påfallende. Mer enn halvparten av de statlige kulturmidler går i dag til Oslo-området, og verre ser det ut til å bli. I helsesektoren ser vi det samme. Kostnadsnivået for det som gjøres ved Ullevål sykehus ligger ca 30 prosent over tilsvarende for Haukeland sykehus. Hvordan er dette mulig? Dette er bare eksempler på noe som synes å være et godt etablert system. Det skjer en betydelig sentralisering til det sentrale østlandsområde på bekostning av andre landsdeler. Først flyttes de økonomiske ressurser, så flyttes de menneskelige ressurser etter. Dette krever i sin tid ytterligere overføringer av økonomiske ressurser.

Når vi som fylkes— og kommunepolitikere argumenterer for en mer rettferdig fordeling av de nasjonale ressurser, møtes vi i hovedsak med to argumenter – vi må prioritere og effektivisere. Det er selvsagt riktig, men like fullt et god dag, mann – økseskaft-svar på fordelingsspørsmålet. Fordelingsspørsmålet gjelder hvor mye det skal være i kassen. Prioriterings- og effektiviseringsspørsmålet gjelder hvordan det som er i kassen skal brukes. Når nå staten vil overta sykehusene skal det bli mer enn spennende å se om det fører til noen som helst form for utjevning mellom tilgangen på ressurser i de forskjellige helseregioner eller om bare effektiviseringsskruen ytterligere skrus til slik at tåken atter kan legge seg over fordelingsspørsmålet.

Ansvaret for en rett fordeling av de nasjonale ressurser mellom de forskjellige landsdeler ligger utvilsomt på Stortinget. Fra tid til annen blir dette også erkjent, men uten at det får gjennomslag i den årlige budsjettkampen. Dette bør det bli en endring på. Det første store slaget blir oppgjøret ved den statlige overtakelse av sykehusene. Da får de sentrale myndigheter en gyllen anledning til både å vise hvilke rammer det statlige helsevesenet skal ha i helseregionene og hva fylkeskommunene skal ha tilbake for å kunne ta hånd om de oppgaver som fortsatt skal være fylkeskommunale. Dette bør ikke skje uten en merkbar omfordeling i forhold til dagens fordeling. Det gjelder samferdsel, kultur, helse, ¿ næring og utdanning!

Oddvar Johan Jensen (KrF), leder av Komité for kultur og helse, Hordaland fylkesting