Av Åse Thunes, hjelpepleier Wencke Heggøy, hjelpepleier Jahanna Eide Tepstad, vernepleier Ørjan Moldestad vernepleier -på vegne av avdelingen

Sparetiltakene øker stadig i omfang og nå foreligger det også forslag om nedlegging av Habiliteringstjenesten sin habiliteringsavdeling.

Habiliteringstjenesten i Hordaland består av to team: et ambulant team (habiliteringsteamet) og en avdeling for korttidsinnleggelser (habiliteringsavdelingen).

Habiliteringstjenesten yter tjenester til kommunene. I denne sammenheng yter avdelingen tjenester til mennesker som ofte faller gjennom, i det tradisjonelle hjelpeapparatet. Dette er mennesker med sammensatte behov, personer med autisme, utviklingshemming og/eller med ervervet hjerneskade. I tillegg kan psykiske lidelser og atferdsproblemer komplisere tilværelsen ytterligere for disse menneskene og deres nærpersoner.

Styret i Helse Bergen foreslår i disse dager å legge ned denne avdelingen, som et ledd i den store spareplanen. Når økonomene blir våre nye arbeidsgivere ser det ut til at de menneskelige skjebner ikke teller lenger. De blir for kostbare. Hva blir den egentlige prisen for pasient og pårørende? Har Helse Vest tatt dette regnestykket med i sine betraktninger?

Psykiatrien har ikke et passende tilbud til våre pasienter. Somatiske institusjoner har ofte vansker med å forholde seg til personer med problematisk atferd.

Helse Vest har laget en fin informasjonsavis. Sitat følger: «Vårt mål er klart: Helse Vest skal bli landets beste helseregion. Våre pasienter skal ha et godt tilbud, og de ansatte ved de ulike institusjonene skal trives i jobbene sine.»

Personalgruppen som er ansatt i habiliteringsavdelingen består av personer med lang erfaring og høy kompetanse i forhold til denne brukergruppen.

Habiliteringsavdelingen følger pasienten 24 timer i døgnet og får av den grunn et godt innblikk i den aktuelle problemstilling til hver enkelt pasient, dette gir et godt grunnlag får videre veiledning og opplæring til det personalet som skal ivareta brukeren i den enkelte bolig.

Habiliteringsavdelingen får pasienter henvist fra ulike kommuner, foreldre/pårørende, PPT, nevrologisk Haukeland og fra psykiatrien.

Mange henvisninger til avd. de siste årene, viser at behovet for denne tjenesten i høy grad er til stede.