SIGVE GRAMSTAD

DEI FLESTE EUROPEISKE LANDA har reglar som skal hindra at same konsern eig for stor del av mediefeltet. Vi som bur i eit demokratisk samfunn skal kunna få informasjon frå innbyrdes uavhengige kjelder. Vi skal også kunna ytra oss i innbyrdes uavhengige aviser, radio— eller fjernsynsføretak. Får vi ikkje inn eit innlegg i Bergens Tidende, har vi Bergensavisen, Sunnhordland, Strilen eller andre som kan vera alternative ytringskanalar.

I Noreg har vi medieeigarskapslova som skal fremja ytringsfridom og mediemangfald. Lova gjer det mogleg å gripa inn mot oppkjøp som fører til for sterk eigarkonsentrasjon i media nasjonalt, regionalt og lokalt.

Kulturdepartementet arbeider for tida med ein revisjon av reglane om eigarskap i media. Statsråd Valgerd Svarstad Haugland har uttalt i Stortinget at det er viktig å ikkje trekkja forhasta konklusjonar i denne saka. Det er eit svært komplisert felt, der ulike omsyn til dels dreg i ulike retningar. Spørsmålet er om næringspolitiske omsyn skal vinna, eller om omsynet til ytringsfridom og mediemangfald vil vega tyngre.

Fleirtalet på Stortinget, alle utanom Ap og SV, har gått inn for at det ikkje lenger skal vera spesiell regulering av medieeigarskap regionalt.

DERSOM LOVVERKET BLIR ENDRA slik stortingsfleirtalet har gått inn for, kan ikkje styresmaktene hindra at alle aviser, lokal-tv og lokalradiostasjonar i Hordaland får same eigar. Nå vil neppe nokon finna på å kjøpa absolutt alt, men under gitte føresetnader kan eit konsern kjøpa dei viktigaste avisene og kringkastingsføretaka i fylket.

Aviser eller kringkastingsselskap som er eigde av det same konsernet, konkurrerer ikkje seg imellom på same måten som der ulike konsern eig kvar sine medieføretak. Eigaren har som mål å få mest mogleg forteneste ut av sine selskap, og då er det ikkje alltid smart å konkurrera med seg sjølv om annonsørar og lesarar. Konkurranse blir lett til samarbeid eller samanslåing.

I Skien konkurrerer regionavisene Varden (eigd av Orkla) og TA (eigd av A-pressen). Redaktøren av Varden, den største av dei to avisene, uttalte i vår følgjande i si eiga avis:

«Det jeg spesielt ser som urettferdig er at vi konkurrerer med en annen avis, TA, som mottar i underkant av 5 millioner kroner i pressestøtte. Konkurrenten kan derfor opprettholde et kvalitetsnivå på sitt produkt som er høyt. - Her er vi trygge, vi får lov å gjera feil. Vi ler, og så er det på an igjen! seier Karianne Bøyum. Det skulle fylkesrådmann Paul Nilsen høyrt, for han vil leggja ned Manger folkehøgskule.

Foto: Marita Aarekol