Valgerd Svarstad Haugland, partileder i Kristelig Folkeparti

For Kommune-Norge utgjør det 800 millioner kroner. Regjeringens langsiktige tenkning sammen med et stramt budsjett har gitt resultater!

Men, flere utviklingstrekk gir oss utfordringer framover:

Økningen i ledigheten tar vi svært alvorlig. Kombinasjonen av høy lønnsvekst over flere år og en kraftig styrking av kronekursen, har fått konsekvenser spesielt for konkurranseevnen til industrien vår. Det understreker viktigheten av moderasjon og et stramt budsjett. Kampen mot arbeidsledighet er en hovedsak for regjeringen og KrF! Skal vi få til ytterligere rentereduksjoner må vi få et moderat lønnsoppgjør til våren!

22. januar inviterte regjeringen partene i arbeidslivet til et inntektspolitisk samarbeid. Tema for møtet var den økonomiske situasjonen, de økonomiske utsiktene og mellomoppgjøret 2003. Sammen kom vi fram til en felles uttalelse om situasjonen foran oppgjøret:

n Ved lavere lønnsvekst vil renten kunne reduseres og kronekursen gå ned. I uttalelsen forplikter partene i arbeidslivet seg til sammen å arbeide for å få lønnsveksten i Norge mer på linje med utviklingen hos handelspartnerne våre.

n Videre må oppgjøret i 2003 ta utgangspunkt i den delen av næringslivet vårt som er utsatt for konkurranse fra utlandet. Betydningen av moderat lønnsvekst for ledersjiktet vektlegges.

På sin side forplikter regjeringen seg blant annet til å:

n I samråd med partene etablere et arbeidslivsforum med arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene i regjeringens kontaktutvalg, samt lederne i Aetat og Arbeidstilsynet. Forumet skal drøfte aktuelle spørsmål innenfor arbeidslivsområdet.

n Åpne for å styrke Aetats personellressurser for å styrke jobbklubber og for å hindre at nye grupper blir langtidsledige. Regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen på arbeidsmarkedet og behovet for arbeidsmarkedstiltak.

n Arbeide for moderat lønnsvekst blant ledere i staten eller bedrifter hvor staten har store eierandeler.

n Vurdere økning i fradraget for fagforeningskontingent i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2003. Samtidig som vi er enige om at en moderat lønnsvekst er nødvendig for arbeidsplassene, må vi ta i betraktning at mange vil merke høyere strømregninger på økonomien i vinter. Regjeringen forplikter seg derfor til å følge utviklingen i kraftprisene nøye og holde nær kontakt med partene i arbeidslivet for å vurdere konsekvensene av prisøkningene i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Med de utfordringene vi ser framover er det en viktig kunnskap å ta med seg fra høsten; ansvarlighet, langsiktighet og mot til å stå fast i motgang, lønner seg på sikt. Vi klarte å få til et stramt budsjett, som samtidig hadde rom for flere gode tiltak rettet mot de svakeste i samfunnet, mot miljøet og familien. Det har gitt en positiv økonomisk utvikling vi må ivareta.