Av Gjermund Hagesæter,

stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet

Nå som arbeidet med revidert statsbudsjett er i havn, ser vi tydelig at vår frykt var velbegrunnet.

Ta for eksempel alkoholavgiften. Da regjeringen samarbeidet med Frp, ble avgiften redusert med 100 millioner kroner. Når regjeringen nå samarbeider med Arbeiderpartiet, økes avgiften med 100 millioner. Dette illustrerer tydelig de politiske veivalgene. Og det skjer bare et drøyt år etter at Aps finanspolitiker Svein Roald Hansen sa at «Det langsiktige målet er å bringe nivået på særavgiftene ned på nivået til nabolandene, Sverige og Danmark» (Aftenposten 09.03.02). Dette fulgte han opp i samme avis 16.06.02, hvor han sa «Ap vil bruke det ekstra handlingsrom som oljeinntektene gir oss til blant annet å sette ned skatter og avgifter» og han nevnte da konkret «avgifter som øker grensehandelen». Det er tydelig forskjell på teori og praksis i Ap.

På grunn av regjeringen og Aps dogmatiske avgiftspolitikk er grensehandelen fortsatt sterkt økende. Ved høye avgifter på lovlige, men likevel «uønskede» produkter, tror stortingsflertallet at man stopper forbruket. I stedet flyttes norske arbeidsplasser over riksgrensen, og det brukes unødvendig store samfunnsressurser på å transportere varer frem og tilbake. Frp mener denne form for kamp mot alkohol, tobakk, sukkertøy og liknende er meningsløs, og vi ønsker å stoppe galskapen som stortingsflertallet har skapt. En tilnærming til svensk avgiftsnivå på dagens grensehandelsvarer er nødvendig.

Men da skriker Ap og regjeringen opp om tapte avgiftskroner. De tar feil! Dagens Næringsliv 05.06.03 viser at Frps reduksjon i alkoholavgiften i fjor høst ikke medførte 100 millioner kr i reduserte avgiftsinntekter, slik Finansdepartementets statiske modeller tilsa. I stedet ser avgiftsinntektene ut til å øke med 80 millioner for 2003. Ifølge bransjefolk er dette grunnet i dynamiske effekter — lavere avgifter i Norge reduserer insentivene til grensehandel, hjemmebrenning og smugling. Lavere avgiftssatser øker i stedet handelsvolumet i norske butikker. Det gjenstår derfor å se om Aps avgiftsøkning faktisk medfører økte inntekter til statskassen. Aps høye avgifter bidrar dessverre mer og mer til å bygge opp næringslivet i Sverige fremfor å bygge Norge.