Av Truls Gulowsen,Greenpeace

Forslaget er dramatisk og medfører et skatteinntektstap på 1,9 milliarder kroner, full stopp for alternativ, fleksibel oppvarming som bioenergi og fjernvarme, og at det blir langt mindre lønnsomt for næringslivet å spare strøm.

Finansdepartementet har beregnet at strømforbruket vil øke med én TWh bare for tørråret 2004 og tre TWh over noen år som følge av avgiftsfritaket. Dette betyr at vi vil trenge to Sauda-utbygginger i året bare for å dekke inn effekten av fritaket. Alternativet er ny kraftkrise og høyere priser til husholdningene.

Begrunnelsen for endringen er at EUs overvåkingsorgan ESA er kritisk til dagens norske system for elektrisitetsavgift, der den kraftkrevende prosessindustrien er fritatt for norsk elektrisitetsavgift, mens andre sektorer må betale. ESA mener forskjellsbehandlingen er skjult statsstøtte. Heldigvis finnes det andre og bedre løsninger enn den regjeringen har foreslått.

Systemet som Danmark fikk godkjent av EU i 1996 er godt tilpasset de norske forholdene. Danskene gir fritak for avgift på strøm til produksjon, mens alle må betale for strøm brukt til lys, kontorutstyr og oppvarming av vann og luft. Med en slik modell vil konkurranseutsatte næringer som prosessindustri, verftsindustri etc. fortsatt slippe å betale elavgift, mens det også fortsatt vil være lønnsomt å legge om til mer fleksibel energiforsyning og spare strøm til lys, varme og elektriske apparater. Her vil både industri, advokater, konsulenter og butikker stille likt med husholdningene, noe som er mer rettferdig og langt bedre miljøpolitikk.

Stortinget bør pålegge regjeringen å utarbeide en dansk modell for elektrisitetsavgift i Norge. Landet har bedre formål å bruke 1,9 milliarder kroner på enn å belønne strømsløsing i næringsliv og offentlige bygg. Men det er ingen tid å miste, Norge trenger energiomlegging og strømsparing for et mer robust og fleksibelt energisystem.

Per-Kristian Foss.
Foto: Scanpix