DEBATT

Av Olav Lunde

Forum for Matematikkvansker

I Sverige er nylig påvist at ca. 15 prosent av elevene siste året i grunnskolen har en matematikkferdighet tilsvarende en gjennomsnittlig elev i fjerde klasse!

Omtrent like mange elever har matematikkvansker som lese— og skrivevansker. Likevel synes det å være vanskelig å få gjennomslag for at matematikkvansker er et emne som det nå er nødvendig å satse på. Dette kommer tydelig frem i innlegget Lill-Grethe Hansen, leder for Interesseorganisasjonen for matematikkvansker, hadde i Fædrelandsvennen 17.10.03. Men heldigvis er ikke vansken helt glemt!

Situasjonen er trolig i ferd med å endre seg. I Kristiansand er etablert «Forum for matematikkvansker» som et samarbeid mellom Sørlandet kompetansesenter og Høgskolen i Agder. Forumet har arrangert en nordisk forskerkonferanse (i 2001) og arrangerer en rekke kurs både overfor enkeltskoler og PP-tjenesten om matematikkvansker.

Innen 2006 skal alle sentra for sammensatte lærevansker ha god kompetanse innen feltet matematikkvansker og kunne bistå skoler og PP-tjeneste i dette arbeidet. Det er Forum for matematikkvansker som har ansvaret for denne kompetanseoppbyggingen. Interesseforeningen for matematikkvansker ønsker et likeverdig samfunn - også for disse elevene. Dette er et viktig poeng, og ved 2. nordiske forskerkonferansen om matematikkvansker ved Örebro Universitet i oktober dette året, var nettopp «demokrati og deltakelse» mottoet!

Situasjonen er ikke god i Norge, slik Lill-Grethe Hansen påpeker. Dessverre er den heller ikke god i de andre nordiske landene. Men det nordiske samarbeidet pluss engasjementet fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem, gir et visst håp om endring. Da er det viktig å bygge opp kompetansen hos lærere, innen lærerutdanningen og i PPT.

Forum for Matematikkvansker støtter det arbeidet Interesseorganisasjonen driver. Vi trenger innspill om hvor det er viktig å satse for å hjelpe flest mulig av disse elevene som vi vet strever svært i skolen.

Foreldre som har barn med matematikkvansker, bør ta kontakt med PP-tjenesten og be om utredning og undervisningsmessige tiltak for å endre på en vanskelig situasjon. Om PP-tjenesten ikke har kompetanse på feltet nå, er de ansvarlige for å etablere kontakt med slik kompetanse, for eksempel innen Statlig spesialpedagogisk støttesystem.