I begge disse innslagene blir det hevdet at departementet har senket kravene for karakterer fordi nivået generelt har gått ned. Altså en bevisst justering av kravene til elever for ikke å få for «dårlige» karakterer. Dette er ikke riktig. Verken BT eller de to lærerne som står fram, har gitt kildehenvisninger for sine påstander. Dette har sammenheng med at det ikke finnes noen slik instruks fra departementet. Da Reform 94 ble innført, ble det derimot presisert fra departementets side at de nye karakterbeskrivelsene ikke endret bruken av karakterskalaen i forhold til det som var praksis før reformen. Karakteren 5 skal gi uttrykk for høy grad av måloppnåelse i et fag, mens karakterene 3 og 4 fortsatt skal gis for middels gode prestasjoner, slik intensjonen også var i tidligere forskrifter. Vi viser her til karakterforskriftene og til KUF-rundskriv F-83 -97. Når lærere påstår noe annet, kan det være ulike grunner for det, men departementet har aldri gitt uttrykk for å senke kravene ved karaktersetting.

Av Alf Pedersen,

assisterende utdanningsdirektør