Det er blitt gitt uttrykk for at denne sårbare gruppen av innvandrere ikke får noen hjelp av det offentlige, at de opplever total omsorgssvikt og at situasjonen nærmest er ute av kontroll. At forholdene ikke har vært gode nok må jeg nok medgi. Men regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å bedre situasjonen til de enslige mindreårige asylsøkerne.

Det drives et omfattende arbeid for å heve kvaliteten på omsorg og tjenester for de enslige mindreårige. Jeg er ubeskjeden nok til å fastslå at det aldri har vært gjort så mye for denne gruppen som nå.

De største problemene for mange enslige mindreårige er ensomheten og manglende muligheter til å delta på arenaer der nordmenn møtes. Som medmennesker kan vi alle bidra med forståelse og støtte.

I fjor kom nesten 900 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Antallet ser nå ut til å være synkende, og de første fem månedene i år er det kommet om lag 300. I mai oppga bare 47 asylsøkere å være enslige mindreårige, og det er bare halvparten så mange som i september og oktober i fjor.

Vi har lenge vært sikre på at mange har oppgitt for lav alder. Vi satte derfor ved årsskiftet i gang alderstesting ved hjelp av undersøkelse av tenner og røntgen av håndledd. De fleste som oppgir å være mellom 15 og 18 år, blir nå testet. Det er frivillig testing, men dersom de nekter, vil dette kunne få betydning for vurderingen av søkerens troverdighet under asylsaksbehandlingen. Over halvparten av dem som blir testet viser seg å ha oppgitt feil alder, og er altså i virkeligheten over 18 år.

Samtidig som vi prøver å skille ut de som ikke har rett til å få opphold som mindreårige, har vi gjennomført en rekke tiltak for dem som virkelig er barn og som trenger oppfølging.

I november siste år opprettet vi et eget mottak for dem som er under 15 år på Jeløya utenfor Moss. Der får de ekstra oppfølging og forberedes til en tilværelse i en kommune – og i samfunnet. Regjeringen bruker i år ekstra midler både til å finne og lære opp flere hjelpeverger som skal bistå ved asylintervjuet.

På ankomstmottakene er det satt i gang kompetanseutvikling i forhold til psykososial kartlegging, og opplæring av mottaksansatte og kommunalt ansatte. Det skal lages en individuell handlingsplan som legger særlig vekt på alder, modenhet og tidligere opplevelser. Redd Barna har i tillegg fått midler til et prosjekt hvor de skal utvikle en modell for individuelle tilsyn av enslige mindreårige asylsøkere i mottak.

Det er en stor utfordring å gi enslige mindreårige trygge rammer og tilstrekkelig omsorg. Det kan være avgjørende med kun et kort opphold i mottak slik at de kan få en mest mulig normal livssituasjon og en god fremtid i Norge.

Derfor er det viktig at vi får til en raskest og best mulig bosetting i en kommune for dem som skal bli. Flere kommuner som har vurdert å ta i mot enslige mindreårige, har uttrykt at de trenger mer kompetanse. Vi har derfor kunngjort at vi stiller 3 millioner kroner til disposisjon til fordeling til kommuner som ønsker å utvikle en særskilt kompetanse når det gjelder utredning, bosetting og oppfølging av denne gruppen. Kommunene forplikter seg da over lengre tid til å ta i mot enslige mindreårige.

Kommunal— og regionaldepartementet har nå et forslag ute på høring om tiltak for ytterligere bedring av både mottaks- og bosettingsarbeidet for enslige mindreårige.

Vi må øke innsatsen med å oppspore og skape kontakt med foreldre eller slektninger. Mange enslige mindreårige er blitt sendt av gårde for å hjelpe familien til en bedre fremtid. Gjenforening med foreldrene er ofte det beste for barnet. Konkrete tiltak orientert mot de enslige mindreåriges hjemland er også et satsningsområde.

Ved hjelp av disse tiltakene fra myndighetenes side legger vi forhåpentligvis forholdene til rette for at de enslige mindreårige skal få det best mulig. Det er litt av en utfordring for en ungdom å skulle tilpasse seg et helt nytt land med nesten bare ukjente mennesker som snakker et fremmed språk.

Mitt inntrykk er at de fleste enslige mindreårige jobber hardt for å tilpasse seg. Men mange sier at det største problemet for dem er ensomheten og manglende mulighet til å delta på arenaer der nordmenn møtes. Her kan vi alle bidra med forståelse og støtte som medmennesker.

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H)