I forbindelse med ombyggingen av Mildeheimen, har Ytrebygda bydel som en konsekvens av dette planlagt at åtte av Mildeheimens beboere skal dele enmannsrom med beboerne på Rosehagen bofellesskap for en periode på minst to år, selv om det finnes ledige rom andre steder i Bergen kommune.

Rommene på Rosehagen som er utformet for én beboer skal deles av med forheng, slik at hver person får ca. fire kvadratmeter til rådighet for seg og sin seng. De pårørende til beboerne på Rosehagen har naturlig nok protestert, både på den utålelige løsningen og på måten saken er håndtert på.

Løsningen vil innebære en drastisk reduksjon i livskvalitet for beboerne i Rosehagen, og med dette som bakgrunn har de pårørende klaget saken inn for Fylkeslegen og samtidig bedt om at bydelsutvalget i Ytrebygda behandler saken på nytt.

Det er derfor begredelig å lese i BA og BT de uttalelsene som kommer fra bydelsdirektør og byråd for Helse og sosial.

Bydelsdirektøren uttaler at dersom klagerne får medhold i sin klage, så vil deres pårørende bli flyttet til annen institusjon i Bergen. Dette kan vanskelig oppfattes som annet enn en maktarroganse overfor dem som har benyttet seg av sin demokratiske rett til å protestere på urimelige løsninger. Det finnes vel ingen grunner for at ikke de som uansett må flytte, får tildelt ledige rom andre steder i Bergen?

Når det påpekes dårlig kommunikasjon overfor de pårørende, henviser hun til sine underordnede som «har kjørt prosessen», altså den fullstendige ansvarsfraskrivelse.

En leder som skylder på sine underordnede, har ikke forstått hva det innebærer å være leder.

Byråd for helse og sosial uttaler at de pårørende må skjønne hvilken vanskelig situasjon bydelen befinner seg i! Dette må også oppfattes som ansvarsfraskrivelse, byråden har ansvar for den totale situasjon for eldreomsorgen i Bergen — det går ikke an å skyve ansvaret fra seg og over på bydelene når resultatet er uholdbare livssituasjoner for dem det gjelder.

I så tilfelle har bydelsreformen spilt fallitt, det må da være bedre å avvikle den kostbare og ansvarspulveriserende bydelsordningen og heller bruke pengene til tjenesteyting overfor befolkningen i Bergen, og plassere ansvaret der det hører hjemme - nemlig hos de politikere vi har valgt til å ivareta våre interesser. Derfor bør bydelspolitikerne i Ytrebygda nå komme på banen, og vise at bydelsreformen har sin berettigelse og kan frembringe annet enn dårlige løsninger. Og byrådet bør være sitt overordnede ansvar bevisst!

Av Tore Thorsen,

Indre Arna