Samtidig blir mer enn tusen unge lærere sagt opp som følge av kutt i skolebudsjettene landet over. Som løsning på dette foreslår direktør i Mercury Urval, Jan Petter Halvorsen, å si opp de eldste lærerne og heller ansette de yngste. Dette er et underlig forslag i en tid der flere private bedrifter begynner å innse at erfarne arbeidstakere på 50 + bidrar med en verdifull kompetanse for arbeidsgiverne.

Direkte oppsiktsvekkende er det når utdanningsminister Kristin Clemet til dette svarer at slike tiltak er vanskelig å sette ut i livet, og at utfordringen med å si opp eldre må sendes til Utdanningsforbundet, ikke departementet!

Utdanningsforbundet er enig med Halvorsen og Clemet i at det er svært uheldig at unge lærere stenges ute fra arbeid i grunnskolen, men å plassere ansvaret for dette hos Utdanningsforbundet vitner om manglende vilje til å se på årsakene til at dette skjer.

En kartlegging fra Kommunenes Sentralforbund (KS) viser at grunnskolen blir hardest rammet av budsjettnedskjæringene i år. En rekke kommuner reduserer bevilgningene til skolene selv om elevtallet øker. Behovet for lærere er der, men den økonomiske virkeligheten fører til stillingskutt og oppsigelser.

Utdanningsministeren hevder at ansvaret for dette ligger i den enkelte kommune. Men det overordnede ansvaret har hennes egen regjering som med sin politikk struper kommuneøkonomien og utarmer felles velferdstjenester.

Gjennom sitt vedtak om å overføre forhandlingsansvaret for lærere og skoleledere fra staten til KS fraskrev utdanningsminister Clemet seg også muligheten til å styre utviklingen av norsk grunnskole. Hun uttaler seg likevel stadig friskt om hva skolene bør gjøre for å heve kvaliteten. I forrige uke foreslo hun å rekruttere 4000 pensjonister og arbeidsledige over 50 år til arbeid i skolen for å styrke voksentettheten, og for å avhjelpe den økende arbeidsledigheten utenfor skoleverket.

Det blir et paradoks når Clemet få dager senere kommer med uttalelser der hun trekker i tvil det arbeidet som utføres av tusenvis av eldre, erfarne lærere. Sett i sammenheng vitner disse uttalelsene om manglende respekt for den yrkesgruppen utdanningsministeren er satt til å lede.

Det trengs flere voksne i skolen, men Utdanningsforbundet mener at skolen fortsatt trenger flere utdannede pedagoger, og at utdanning sikrer kvalitet på arbeidet. Det overrasker at Clemet ikke ser ut til å dele dette synet.

Partene i arbeidslivet arrangerer i disse dager konferanser over hele landet med tittelen «Sats på seniorene». Her fremkommer en positiv holdning til eldre arbeidstakere og en erkjennelse av at arbeidsforholdene må legges til rette slik at arbeidsgiverne kan dra nytte av de eldres kompetanse. Virkemiddelet er en positiv og tydelig seniorpolitikk. Dette trengs i skolen som i arbeidslivet for øvrig. Utfordringen med å virkeliggjøre en slik seniorpolitikk vil Utdanningsforbundet ta — vil utdanningsministeren?

Gudrun E. Hanssen, nestleder Utdanningsforbundet Bergen