Naturvernforbundet deler denne bekymringen, men er ikke enig i løsningene han har på hvordan luftkvaliteten skal bli bedre.

Den dårlige luftkvaliteten i Bergen har hovedsakelig to kilder: Fyring med ved i gamle, ineffektive ovner, og biltrafikken. Biltrafikken gir i tillegg til luftforurensning betydelig mengder støy og forbruk av verdifulle arealer. Noen grupper har få alternativer til privatbilen. Naturvernforbundet mener imidlertid at en betydelig større del av persontransporten bør foregå med kollektive transportmidler, til fots og på sykkel. Kødannelse — som Johansens fokuserer på - er blitt forsøkt løst ved stadig forbedring av veikapasiteten i årtier, med ett resultat: Biltrafikken har vokst år for år, og luftforurensningen er blitt verre.

Naturvernforbundet mener bioenergi - med vedfyring som en viktig del - bør være en bærebjelke i energiforsyningen. Grunnen er at bioenergien representerer en fornybar, klimanøytral og lokalt tilgjengelig energikilde. Naturligvis mener vi også at det må stilles krav både til hvordan den skaffes til veie og hvordan forbrenningen av den skal foregå. Verdifulle natur- og friluftsområder bør i svært liten grad benyttes til uttak av trevirke til energiformål. Johansen trenger ikke være bekymret for Kanadaskogen og trærne i Fjellsiden. Uttak av trevirke til energiformål kan f.eks. være en kjærkommen attåtnæring for landbruket.

Forbrenning av biobrensel, særlig i tettbygde områder, bør skje i effektive ovner med små utslipp av forurensende komponenter. Naturvernforbundet mener at det bør innføres støtteordninger for å få skiftet ut gamle vedovner med nye, mer rentbrennende ovner. Dette gjelder først og fremst i sentrale deler av byen. Det bør også innføres støtte til installasjon av ovner for foredlet biobrensel - f.eks. pellets.

Utvikling av fjernvarmenettet i Bergen vil også gi mulighet for en fornuftig bruk av bioenergi med liten luftforurensning. Det bør bygges flere nye varmesentraler et stykke utenfor sentrum, og disse vil forsyne forbrukere av varme ved distribusjon av varmt vann. Pr. i dag er det hovedsakelig store næringsbygg og institusjoner som kan benytte seg av slik vannbåren varme i Bergen, men det bør legges til rette for at også privatboliger kan knyttes til fjernvarmenettet.

Elektrisitet direkte til oppvarming er en lite fornuftig bruk av høyverdig energi. Naturvernforbundet er derfor svært kritisk til fortsatt satsing på elektrisk oppvarming, selv om den ikke gir noen lokal luftforurensning. Norge trenger ikke mer kraftutbygging, men mer varme. Den bør være i form av bioenergi, fjernvarme og varmepumper, som er miljøvennlige alternativer.

Den siste tidens vekst i strømprisene har gjort at norske forbrukere har forstått at elektrisiteten er en kostbar vare. Utbygging av mer kraft er verken lønnsomt eller miljøvennlig. Utfordringen ligger i å få ned forbruket av strøm, og bioenergien kan spille en viktig rolle i dette.

Av Erlend Randeberg, styremedlem og John Martin Jacobsen, daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland