debattNOAH — for dyrs rettigheter, v/ Siri Martinsen Heggset hevder at: "Fra forskerhold blir det påpekt at velferden til norske pelsdyr er god, og fullt på høyde med øvrige produksjonsdyr her til lands." At det også finnes andre produksjonsdyr som lever under uakseptable forhold, f.eks. høner i bur så trange at de ikke kan strekke ut vingene eller kyr som står konstant lenket til båsen, kan aldri bli noe overbevisende argument for at pelsdyr trives i trange bur. Imidlertid er det ikke bare dårlige argumenter, men også direkte usannhet som presenteres i Heggsets innlegg: "Samtlige faginstanser som har arbeidet med næringen de senere år, gir altså norske pelsdyr en verdifull og god velferdsattest." Etikkutvalget, nedsatt av Landbruksdepartementet og bestående av representanter fra bl.a. Veterinærhøgskolen og Landbrukshøgskolen, har dette å si om næringen: "Etikkutvalget peker på at pelsdyroppdrett dreier seg om rovdyr med en begrenset domestiseringsgrad som plasseres i små, stimulfattige nettingbur ... stereotyp adferd, fryktreaksjoner og valpedrap (tyder) på at dyra er mistilpassede i miljøet. Legger man vekt på dyras ve og vel, er det etikkutvalgets oppfatning at de driftsformer som anvendes i dag, ikke kan forsvares. De bør derfor avvikles."I kjølvannet av denne uttalelsen ble det utarbeidet forskrifter - riktignok "av nyere dato", men bygget på en foreldet oppfatning av dyrs behov: Forskriftene tok overhodet ikke hensyn til Etikkutvalgets uttalelse eller etologisk viten om dyrenes adferd. De samme, gamle, trange nettingburene ble sørgelig nok fortsatt tillatt. Heggset hevder videre at bare rundt "0,1 prosent" av revene har "slik atferd" - som igjen henspiller på "avvikende adferd" vist i TV 2. Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved måten disse studiene er utført, og ikke minst hva slags avvikende adferd som er registrert. Ved forespørsel var det for øvrig ikke mulig å få tilsendt den nevnte undersøkelsen. Enhver kan imidlertid ved selvsyn registrere frykt, stress, apati og stereotypier hos et betydelig større antall dyr ved besøk på en gjennomsnitts pelsfarm.Det er også all grunn til å tolke eventuelle resultater av denne undersøkelsen med varsomhet, og i denne forbindelse minne om følgende sitat fra en av de få forskere Heggset synes å ha tiltro til, Braastad ved NLH: "Stereotyp adferd regnes som en av de sterkeste indikatorene på mangler ved miljøet. Eksempler på stereotype adferder er ... løping frem og tilbake i buret hos pelsdyr ... De individene som i samme miljø ikke er stereotype, og velger en passiv strategi, kan godt være de som lider mest."Det er imidlertid for galt bare å stole på norske forskere. Det er i høyeste grad relevant å skue til våre naboland, hvor pelsdyroppdrett har blitt drevet på samme måte som i Norge. Eksempelvis uttaler Sveriges Veterinærmedisinske Sellskap at: "minkene kan ikke tilfredsstille alle sine adferdsbehov. Stereotypier er vanlige ... Dyrevernproblemene innenfor reveholdet er store..."Sverige har i januar i år innført strenge regler for revehold - så strenge at det nærmest blir umulig å drive pelsdyroppdrett. Men som Sveriges landbruksminister sier: "dyrenes interesser og behov får gå foran næringens interesser - selv der dette kan føre til at en hel næringsgren forsvinner." Videre uttaler etologiprofessor Per Jensen ved Sveriges Landbruksuniversitet: "Mange etologer og veterinærer mener at pelsdyrholdet i dag ikke ivaretar dyras adferdsbehov."Heggesets forsøk på å fremlegge faglig bevis for pelsdyrenes trivsel, strander på egen urimelighet. Imidlertid gjøres det i innlegget også forsøk på å diskreditere etiske og moralske betraktninger rundt menneskers misbruk av dyr. Man synes å mene at følelser for egen pengesekk, er mer verdt en rettferdighetsfølelse og medfølelse med levende medskapninger. Verdivalget om hvorvidt mennesker kan behandle andre vesener dårlig og frarøve dem deres natur, for selv å tjene penger, er et valg pelsbransjen allerede har tatt.Dette valget fremstår ikke som mer edelt ved at man prøver å skjule at det faktisk er et verdivalg, og ikke en vitenskaplig konklusjon.For øvrig: Gratulerer og takk til Hordaland Arbeiderparti, som lot både fornuften og medfølelsen styre på sitt landsmøte og sa et klart "nei" til dagens pelsdyroppdrett.