Det er erfaringene som overlege Kari Schrøder Hansen trekker. Som lege har hun i en årrekke registrert sykkelskadde som er kommet til behandling ved Legevakten i Bergen og Hauke-land Sykehus.

— Det er ingen tvil om at de fleste kollisjoner der syklister er involvert, skjer mellom syklist og bil. Men registreringene vi har gjort, viser at vi får inn oppsiktsvekkende mange skader etter ulykker hvor fotgjengere har vært involvert i kollisjoner med syklister

Schrøder Hansen var med og gjorde systematiske registreringer av sykkelskader i to perio-der, årene 1992 og 1998. 1700 skader ble registrert i disse to årene.

— I disse periodene registrerte jeg faktisk to fotgjengere som døde av skadene de fikk etter å ha vært innblandet i en kollisjon med syklister, forteller hun.

Schrøder Hansen synes derfor det er grunn til å advare veimyndighetene mot å bygge syk-kelstier hvor syklister og fotgjengere skal ferdes om hverandre.

— I Norge betrakter vi så vel fotgjengere som syklister som myke trafikanter. Ulykkesstatis-tikken viser at man burde revurdere denne innstillingen og opprette egne sykkelfelt for syk-lister, slik man har blant annet i Danmark og Østerrike. Det vil øke trafikksikkerheten både for fotgjengere og syklister.

Mange bruddskader

Det er sår, kutt og bruddskader som dominerer blant dem som oppsøker lege etter å ha skadd seg på sykkeltur.

Og de fleste de skadde syklistene som trenger legebehandling har rett og slett falt på sykke-len. Kollisjonene er ikke så dominerende.

Sår og kuttskader i ansiktet, på hendene og knærne dominerer. Den mest klassiske skaden er «tatoveringssår» av asfalten. Men det er også en del bruddskader.

— I mine registreringer, har tre av ti fått bruddskader, sier Schrøder Hansen. I 1992 var det spesielt mange småbarn blant de skadde.

— På slutten av 90-tallet har tallet på sykkelskadde småbarn gått ned. Hva årsaken er, vet vi ikke. Men det er mulig at denne alderskategorien har gått over til løperhjul. Men løperhjulet kom først etter 1998. Dette kan derfor ikke forklare nedgangen, men det sier noe om dagens situasjon, presiserer hun.

Hjelm beskytter

  • Bruk hjelm, kjør forsiktig og unngå traseer med mye singel og sand, råder overlegen som ikke har tall på hvor mange syklister hun har tatt imot for sammenlapping og behandling i de årene hun har arbeidet som akuttlege.

Schrøder Hansen opplyser at hjelmbruken blant voksne gikk opp fra 1992 til 1998.

Også småbarna er flinke hjelmbrukere, mens de unge gjerne lar hjelmen ligge. Undersøkelser som skoleelever fra Slåtthaug gjorde for en tid tilbake, bekreftet at ungdommen er redd for at hjelm ødelegger frisyren og utseendet.