Det særskilte etterforskningsorgan for politiet

Bergen politidstrikt

Bergen, 12.12.01

ANMELDELSE

De undertegnede anmelder med dette

1. Bergen politidistrikt 2. Hordaland politidistrikt 3. Politidirektoratet

for overtredelse av straffeloven § 324, jf. § 48 a, og for så vidt gjelder

Politidirektoratet

også for overtredelse av politilovens § 30, jf. § 29. Grunnlaget for anmeldelsen er følgende:

Bergen og Hordaland politidistrikter overholder ikke Riksadvokatens instruks gitt den 3.3.1998 om overføring av varetektsfanger til ordinært fengsel innen 24 timer fra forhørsrettens kjennelse.

Politidirektoratet overholder ikke sine plikter som overordnet organ med instruksjonsmyndighet når direktoratet unnlater å påse og besørge at Riksadvokatens instruks overholdes av politidistriktene.

I perioden november til dags dato har en rekke personer sittet mer enn ett døgn i varetektsarresten ved Bergen politidistrikt etter at forhørsretten har avsagt sin kjennelse. Som eksempler følger som vedlegg ved navn på en del av de personer dette gjelder, idet vi forutsetter at fullstendig angivelse av omfanget og antall personer kan fremskaffes ved henvendelse til Bergen politidistrikt.

Kaj Wigum Advokat (sign.)

Jostein Alvheim Advokat (sign.)