• Tre lokalsykehus legges ned og gjøres om til lokalmedisinske sentra.
  • Akuttberedskapen i Helse-Vest samles på de fire største sykehusene i regionen, sykehuset i Førde, Haukeland universitetssykehus og sykehuset i Haugesund.
  • Fødeavdelingene på Voss, Odda, Stord, Nordfjord og Lærdal gjøres om til fødestuer.

Blir forslaget endelig vedtatt vil det bety at akuttavdelingen ved sykehusene på Stord, Voss, Nordfjord og Lærdal blir lagt ned.

Går det slik plangruppen som har arbeidet frem forslaget har tenkt, kan det skje allerede fra neste årsskifte.

Samtidig skal også fødeavdelingene ved lokalsykehusene legges ned. I stedet foreslår plangruppen at fødeavdelingene ved lokalsykehusene blir erstattet av jordmorstyrte fødestuer.

Gruppen har beregnet at den samlete innsparingsgevinsten i helseforetaket vil være 21 millioner kroner. Innsparingene vil være størst på sykehuset i Lørdal og i Odda. Hvert av de to sykehusene skal spare vel 8 millioner kroner på innsparingstiltaket. Da er de økte transportutgiftene som kommer til som følge at mange øyeblikkelig hjelp pasienter får lenger vei på sykehuset, trukket ifra. Ekstrautgifter til transport som følge av rasjonaliseringen, er beregnet til 19 millioner kroner.

Sykehusene i Odda, Lærdal og sykehusavdelingen i Florø blir nedlagt dersom styret i Helse-Vest vedtar planen. Sykehusene skal i stedet gjøres om til distriktsmedisinske sentre.

Disse sentrene skal i stedet gjøres om til avanserte poliklinikker og fødestuer som både kan gi tilbud om spesialisthelsetjenester og kommunale helsetjenester. Det blir underforetakene som skal avgjøre hvilke funksjoner de distriktsmedisinske sentrene skal ha. Det kan også være aktuelt at disse sentrene tilbyr behandling som krever overnatting ved sentrene.

Fagdirektør i Helse Vest, Helge Bryne, understreker at i tillegg effektiviseringsgevinsten er det også faglig medisinske årsaker som taler for å samle akuttberedskapen på færre sykehus.