Av Borghild Lekve

direktør Bergen Parkeringsselskap KF

Dette innebærer på den ene siden at våre trafikkbetjenter skal gi råd og veiledning til publikum om parkering og utvise service for våre kunder. På den annen side innebærer dette arbeid med å skape forståelse for de viktige samfunnsoppgaver som Parkeringsselskapet utfører. Parkeringsselskapet skal i henhold til vedtektene forestå drift av avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå ileggelse og oppkreving av gebyr m.v. for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser i Bergen.

Når våre trafikkbetjenter skriver ut gebyr, så er det for å ivareta hensynene til fremkommelighet, tilgjengelighet og trafikksikkerhet. For den enkelte som får en «bot» kan det imidlertid virke meningsløst og irriterende. Kanskje også provoserende og pirkete. En liten feilparkering i et travelt øyeblikk får konsekvenser og gjør både deg og dagen din litt surere. Da er det viktig å huske på at bak «boten» ligger det nødvendige lover og forskrifter som må etterleves. Faste rammer bidrar til å skape trygghet. Slik forhindrer vi kaos og uhell.

26.11. var Hans Halstensen i Grieghallen sammen med 1200 andre og lyttet til Lasse Gustavsson. Ifølge leserbrev i BT torsdag 04.12. var Halstensen: «høyt oppe inntil han kom til sin parkerte bil utenfor og observerte to damer fra Pa r keringsselskapet som hastet av sted etter å ha utdelt rikelig med parkeringsbøter til alle som hadde overskredet tiden på maks to timer. Det var nesten som du været dårlig samvittighet hos de to d a mene. Det kan ikke være Bergen Park e ringsselskap Lasse hadde i tankene da han snakket om sjansen i livet, men Pa r keringsselskapet hadde tydeligvis sett sin sjanse.» Halstensen skriver at han været dårlig samvittighet hos damene som skrev ut gebyret. Jeg håper ikke det. Trafikkbetjentene som korrekt utfører oppgavene i den jobben de er satt til å gjøre til beste for bysamfunnet, bør slippe å oppleve dårlig samvittighet for å gjøre jobben sin korrekt. Halstensen skriver videre at Parkeringsselskapet i forbindelse med gebyrskrivingen « hadde sett sin sjanse». Det er ikke på den måten vi ser på våre oppgaver i forhold til håndheving av gjeldende parkeringsregler. Parkeringsselskapet er opptatt av å sikre ryddige parkeringsforhold i byen for å oppnå de overordnede mål om fremkommelighet, tilgjengelighet og trafikksikkerhet. I mange situasjoner klarer våre betjenter å forhindre feilparkeringer ved å gi råd og veiledning til publikum. I andre tilfeller er det nødvendig å skrive ut gebyr. Våre betjenter har ingen personlig fordel av å skrive ut flest mulig gebyr. De er fullstendig klar over hva som er målet for virksomheten og jobber ut ifra det. Dette innebærer at det er nødvendig å utstede en del gebyr, ikke for å få et høyt antall, men for å dekke de oppgavene som selskapet har.

Vi var flere representanter fra Parkeringsselskapet til stede under Gustavssons inspirerende foredrag i Grieghallen samme dag som Halstensen. Lasse Gustavsson snakket i sitt foredrag i Grieghallen om mye spennende, bl.a. om hvor viktig det er å finne meningen i det daglige arbeidet man har. Våre trafikkbetjenter har viktige og meningsfylte oppgaver for Bergen. Parkeringsselskapet ønsker en best mulig dialog med publikum og økt forståelse for de viktige samfunnsoppgaver som selskapet utfører. Vi har forståelse for at den enkelte som får «en bot» kan bli irritert i situasjonen, men husk imidlertid på at trafikkbetjenten bare utfører jobben sin og at jobben er viktig for bysamfunnet for å sikre fremkommelighet, tilgjengelighet og trafikksikkerhet.