Kristent Pedagogisk Forbund skal få 4,5 mill. kr til å føre en moraldebatt i skolen. Men en «moralpakke» til 4,5 mill. kr løser ikke problemene!

Problemene i norsk skole er tydeliggjort slik; middelmådige læringsresultater, stor uro i klassene og utbredt/økende mobbing. Disse problemene henger sammen; med mobbing og uro blir det dårlig læringsmiljø og dårlige læringsresultater.

Lærere og rektorer har ansvaret for læringsmiljøet i skolen. De har opplæringsloven, forskrift om miljørettet helsevern i skoler og kommunale ordensreglement for den enkelte skole som hjelpemiddel.

Når den norske skolen sliter med så omfattende mobbe— og læringsproblemer er det åpenbart at de som har ansvaret ikke tar ansvaret. Det er åpenbart at de som har ansvaret ikke bruker de hjelpemidlene som finnes. Det tyder på at de som har ansvaret ikke kan eller vil se problemene!

Dersom arbeidsmiljøproblemene hadde vært så omfattende i næringslivet som det vi gjennom ulike undersøkelser avdekker for norsk skole, ja, da ville ansatte eller eiere ha reagert for lenge siden og forlangt endring.

Utdanningsforbundets leder har igjen omtalt disse problemene; og er som vanlig rask med å påpeke at alle andre enn lærerne har ansvaret. Når en på vegne av de 160.000 medlemmene i Utdanningsforbundet foretar en så gjennomført og omfattende ansvarsfraskrivelse som vi her er vitne til tyder det på at lærerne er blinde; blinde for eget ansvar og blinde for hva som faktisk foregår i norsk skole!

Dersom lærerne kan og vil se problemet kan nulltoleranse mot uro og mobbing innføres fra i dag i norsk skole!

Av Arne Sortevik,

stortingsrepr. Frp, fraksjonsleder kirke-, utdannings- og forskningskomitéen