Lederen i Norsk Lærerlag, Helga Hjetland, ble intervjuet i den forbindelse. Men jeg ble ikke særlig imponert over hennes fremstilling. Hun burde ha sagt at lærere som yrkesgruppe opplever dagens arbeidssituasjon som en enorm belastning. Lærerne påføres stadig flere ekstraoppgaver, samtidig som miljøet i skolene er blitt tøffere. Stadig flere enkeltelever blir vanskelige å takle, og samfunnet forventer at læreren overtar mer av det ansvaret som barnas foreldre egentlig har.

Kvinnelige lærere med små barn finner at belastningen i arbeid og privatliv til sammen er blitt altfor stor. Hun ville hatt god anledning til å advare Stortinget og departementet mot å tilføre lærerne enda flere arbeidsoppgaver enn hva de har i dag. Økt arbeidsbelastning vil føre til at enda flere lærere slutter i skolen og at ungdom velger andre yrker enn læreryrket.

ROAR FINSDAHL,BRATTHOLMEN