• Det overvintrer langt mer sjøfugl på Vestlandet enn det vi har visst. Særlig gjelder det ærfugl og skarv.

TOR LEIF PEDERSENtor.pedersen@bt.no Biolog Stein Byrkjeland sa dette på et møte på Hotel Terminus i går. Møtet fikk en foreløpig statusrapport om det store sjøfuglprosjektet i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Verktøy for forvaltningen Prosjektet skal gi bedre grunnlag for å gi råd om forvaltning og biologisk mangfold i kystsonen, potensielle konflikter mellom sjøfugl og oppdretts— og skjelldyrkernæringen, og ikke minst ved aksjoner etter akutt oljeforurensning. Blant annet ble data fra prosjektet brukt under aksjonen etter forliset til "Green Ålesund" utenfor Haugesund like før jul.Fylkesmann Svein Alsaker sa ved åpningen av møtet at fylkesmennene har engasjert seg i prosjektet fordi de har en viktig rolle i beredskapen ved akutt oljeforurensning. De har også viktige oppgaver innenfor viltforvaltning, naturvern, biologisk mangfold. De er rådgivere og til dels premissleverandører når miljø og næringsutvikling skal veies opp mot hverandre. Dårligst i landet Alsaker sa at kunnskapen om sjøfuglforekomstene utenfor Vestlandskysten har vært dårligst i landet, i sterk kontrast til at nettopp denne landsdelen står for over en tredel av landets eksportinntekter. - Det er stor skipstrafikk både i og rett utenfor kysten. Ved en større oljekatastrofe står vi uten tilstrekkelig kunnskap om hvorledes fuglelivet blir rammet. Nå har vi fått etablert et skikkelig spleiselag for å skaffe oss den nødvendige kunnskapen for å forvalte bestanden og sette inn tiltak ved en oljekatastrofe, sa Alsaker. Ærfuglbestanden i vekst Leder for prosjektet er biolog Stein Byrkjeland. Han fortalte at man har slått fast at ærfuglbestanden på Vestlandet er i sterk vekst og at storskarv- og svartandbestanden er større enn man har vært klar over.- Sannsynlig hekkebestand av ærfugl i Hordaland er 8000-9000 par, mens de offisielle tallene er 500 par. Totalt overvinter flere sjøfugler i denne landsdelen enn det vi visste før prosjektet startet. Sannsynligvis er det 100.000 individer - måker ikke medregnet. Den samlede biomassen av disse sjøfuglene er imidlertid mindre enn det vi finner i ett eneste oppdrettsanlegg for fisk. Man kan saktens undre på om ikke sjøfuglbestanden burde vært enda større enn den er, fiskeforekomstene og andre forhold tatt i betraktning, sa Byrkjeland.Blant de oppgaver prosjektet skal gå løs på nå, er blant annet å undersøke hvorfor kvinender samles i hundretalls rundt smoltanlegg på Vestlandet.