Rogaland er på god veg med Boknafjordtunnelen som sitt bidrag til ferjefri Kyststamveg frå Stavanger til Bergen.

Ein konferanse i Haugesund tysdag vil syna korleis Kyststamvegen kan bli ferjefri på 15 år i staden for 40.

Næringslivet på Vestlandet innser no at dei må leva med minst ei ferje på Kyststamvegen langt inn i framtida.

— Vi må vera realistiske. No må vi arbeida hardt for så snart som råd å få bygt ferdig dei nye vegstrekningane som er vedtekne på Kyststamvegen mellom Stavanger og Bergen. Får vi snøggferje mellom Os og Tysnes er det inga dårleg løysing. Omkampar for å få til endå snøggare veg mellom dei to byane kan lett føra til at alle planane vert utsett endå meir, seier Ole Johan Sagen til Bergens Tidende.

Sagen er styreleiar i selskapet Kyststamvegen Stavanger-Bergen AS. Selskapet vart skipa etter initiativ frå næringsforeiningane i Bergen og Stavanger. Selskapet sitt føremål er å arbeida for ferjefritt vegsamband langs kysten mellom Stavanger og Bergen.

Ny modell

Korleis det kan gjerast, og korleis det kan finansierast, vil koma fram på ein konferanse som Kyststamveg-selskapet skipar til i Haugesund 18. juni.

— Med dagens investeringstakt, vil det ta nærare 40 år å fullføra alle dei planlagde vegstrekningane som står att på Kyststamvegen. Den offentleg/private finansieringa som no vert utprøvt på nokre vegprosjekt, har ein god del feil og manglar. På konferansen vil mellom andre professor Ole Steen-Olsen ved Universitetet i Oslo presentera ein nyutvikla modell for privat/offentleg finansiering. Ved å tenkja nytt, kan Kyststamvegen verta skikkeleg oppgradert på 15-20 år, seier Ole Johan Sagen.

Sentralaksen

Dagleg leiar i Kyststamvegen Stavanger-Bergen AS, Jostein Soland, kan på sparket servera mange gode argument for ei rask utbygging av Kyststamvegen.

— Vegen mellom Bergen og Stavanger er er den viktigaste aksen gjennom landets mest internasjonale industriområde. Langs Kyststamvegen, heilt frå Egersund til Bergen, ligg storparten av leverandørindustrien til olje- og gassnæringa, ei næring som er sjølve føresetnaden for heile det moderne rikdoms-Noreg. Utbygginga av veg og infrastruktur i dette området handlar om å sikra konkurransekraft til heile denne viktigaste næringsklynga i Noreg.

Ta frå oljefondet

— Ein moderne og ferjefri Kyststamveg vil skapa ein stor og tett felles arbeidsmarknad på Vestlandet. Rekruttering av høgt kvalifisert arbeidskraft dit trongen er størst, vil gå langt lettare med enklare kommunikasjonar og betre tilgang på attraktive bustadområde, seier Jostein Soland.

Han meiner at litt av oljefondet bør kunna brukast til å lånefinansiera ein ferjefri Kyststamveg.

— Det må gje både betre avkasting og langt færre etiske problem enn slik oljeformuen er blitt plassert i det siste, seier Soland.

Lengst i verda

Soland, som representerer Stavanger Næringsråd, kan snakka om ferjefri Kyststamveg med litt større sjølvkjensle enn sin kollega Ole Johan Sagen, som representerer Bergen Næringsråd. I Stavanger er Rogaland vegkontor snart i mål med konsekvensutgreiinga for den som blir, eller kan bli, verdas lengste undersjøiske vegtunnel.

Boknafjordtunnelen vil dukka ned i havet ved Mækjarvik i Randaberg kommune utanfor Stavanger. Midt ute i Boknafjorden vil eit vegkryss nede i djupet gjera det mogleg å køya opp i dagslyset på Kvitsøy gjennom ein 1,8 kilometer lang sidetunnel. Båtreiser for dei 500 fastbuande på Kvitsøy blir bytt ut med bil og buss i tunnel. Reisetida til Stavanger blir korta ned frå ein time og eit kvarter til 22 minuttar.

Frå krysset mot Kvitsøy går Boknafjordtunnelen i ein boge nordaustover og kjem i land i nærleiken av ferjestaden Arsvågen på Bokn. Dermed vert det kvardagsleg å køyra bil mellom Haugesund og Stavanger på under timen.

Går bra med bompengar

Opphavleg såg det ut til at tunnelen under Boknafjorden skulle bli 24,5 kilometer lang, og dermed like lang som verdas lengste biltunnel, Lærdalstunnelen. Med litt rettare svingar og maksimal utnytting av ein undersjøisk fjellrygg, kan tunnelen kortast ned til 22 km.

For vegvesenet i Rogaland er målet å få løyvingar til Rogfast i Nasjonal Transportplan 2006-2015.

— Når vi er vitne til at staten vil løyva 1,5 milliardar kroner til tunnel i Bjørvika i Oslo, bør Boknafjordtunnelen bli fullfinansiert via statsbudsjettet, seier avdelingsleiar Gunnar Eiterjord ved Rogaland vegkontor til Bergens Tidende. Eiterjord meiner at Boknafjordtunnelen samfunnsøkonomisk er fullt på høgde med Bjørvikatunnelen.

— Men tunnelen under Boknafjorden kan og realiserast ved hjelp av bompengar åleine, seier Eiterjord.

IKKJE FERJEFRITT: Ferja frå Halhjem vil enno i fleire år gå til Sandvikvåg, men om ti år frå no får vi kanskje ein kortare ferjetur til Tysnes. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ